Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н. е изтъкнат български лекар – дерматолог, чийто принос за медицината не се изчерпва единствено с излекуваните пациенти, но се обогатява от научната му дейност.

Той е част от новаторите в дерматологията – за това свидетелстват всички негови научни трудове, статии, и награди и, не на последно място, четирикратното му участие в българските антарктически експедиции.

Д-р Николай Цанков

 

НАУЧНА АВТОБИОГРАФИЯ

НА

ЧЛ. КОР. ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ К. ЦАНКОВ, Д.М.Н

ОБЛАСТ НА НАУЧНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СПЕЦИАЛНОСТ – МЕДИЦИНА

ОБЛАСТ НА КВАЛИФИКАЦИЯ – ДЕРМАТОЛОГИЯ И ВЕНЕРОЛОГИЯ

Научните приноси на проф. Цанков са в областта на дерматологията и венерологията, като обхващат над 850 научни труда (дисертации, журнални научни статии, монографии и учебници, конференции, симпозиуми, национални и международни конгреси).

Публикувал е 283 научни статии от които 158 на чужди езици

Участва с 47 глави в 19 книги и монографии, от които три авторски. Автор е на 3 дисертационни труда.

Броят на цитираните негови статиите е над 1500

Има над 70 лекции в чужбина като поканен и пленарен лектор, основно на световни и европейски конгреси по дерматология). Бил е председател (Chair) и зам. председател (Co-chair) на над 35 научни сесии на международни конгреси.

Почетен член е на 15 научни медицински дружества от целия свят.

Един от 65-те избрани лекари от целия свят и първият лекар от България, включен в “Caring Physicians of the world”(2005 г) на Световната Медицинска Асоциация

ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ:

английски, френски, руски – писмено и говоримо

ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ

 • 1959 – завършва средно образование 34 ОУ – София
 • 1968 – завършва висше образование – медицина, Медицински Университет – София
 • 1970 – аспирант в Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
 • 1973 – младши асистент, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
 • 1976 – придобита специалност по дерматология и венерология. Диплома 17 690/24.01.1977.
 • 1977 – старши асистент, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
 • 1979 – защита на кандидатска дисертация: “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при пациенти с алергия към пеницилин и ампицилин”
 • 1980 – специализация в Clinique de Dermatologie et Venerologie – Paris. Chef de service Prof. Dr. A. Puissant, Faculte de Medecine Lariboisiere – Saint Louis.
 • 1980 - чуждестранен асистент в Faculte de Medecine Lariboisiere – Saint Louis
 • 1981 – главен асистент, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
 • 1990 – ст.н.с. ІІ степен, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
 • 1995 – защита на докторска дисертация. “Лекарствена терапия на пациенти с псориазис вулгарис – рискове и переспективи”
 • 1996 – професор, Катедра по Дерматология и венерология, Медицински университет, София
 • 2008 – член кореспондент към БАН
 • Председател на CEEDVA (Central Eastern Europe Dermato-Venerological Association) в продължение на 2 мандата
 • Член на комисията по медицина и стоматология към ВАК (2000-2003)
 • Председател на специализирания научен съвет по ДВИБЕПХ (2003-2005)
 • Републикански консултант по дерматология и венерология (1996 – 2009)
 • Председател на Научната комисия към ВАК Медицина – терапевтични специалности (2009-2011)
 • Председател на комисията за стипендии и награди при Европейската Академия по Дерматология и венерология (2007-2011)

 

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНСТВА

 • 1999Почетен член на Македонско Дерматологично дружество
 • 1999Почетен член на Югославското Дерматологично д-во
 • 2000 – Почетен член на Полското Дерматологично дружество
 • 2004 – Почетен член на Унгарското Дерматологично дружество
 • 2005 – Почетен член на Швейцарското Дерматологично дружество
 • 2005 – Почетен член на Дерматологичната Асоциация на Сърбия и Черна гора
 • 2005 – Почетен член на Българското дружество по история на медицината
 • 2007 – Почетен член на Дерматологичната Асоциация на Сърбия
 • 2007 – Почетен член на Германското Дерматологично д-тво
 • 2007 - Почетен член на Балтийската Дерматовенереологична асоциация
 • 2008 - Почетен член на Scientific Research Society, University of Medicine and Dentistry, Ню Джърси, САЩ
 • 2008 – Почетен член на Испанската Академия по дерматология
 • 2010 – Почетен член на Северноамериканското дружество по клинична дерматология, САЩ
 • 2011 - Почетен член на Черногорското дерматологично д-во
 • 2002 – Почетен член на Румънското Дерматологично дружество

ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАУЧНИ АСОЦИАЦИИ, ФЕДЕРАЦИИ, ДРУЖЕСТВА И ДР.

 • 1972 – Член на Балканска Медицинска Асоциация.
 • 1976 – Член на Съюз на учените в България
 • 1980 – Член на Френското Дерматологично Дружество по история на медицината.
 • 1981 - Член-кореспондент на Френското Дерматологично Дружество
 • 1983 – Секретар на Българско Дерматологично Дружество
 • 1985 – Член на редакционната колегия на сп. “Дерматология и венерология”, София
 • 1986 – 1995 – Научен секретар на Национален Институт по Дерматология и венерология
 • 1990 – Член на редакционната колегия на сп. “Revue Europeene de Dermatologie et MST” (Paris)
 • 1991 – Президент на Българско Дерматологично Дружество
 • 1992 – Член на Европейска Академия по Дерматология и венерология – European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 • 1992 - Член на редакционната колегия на сп. “Clinics in Dermatology” (Philadelphia)
 • 1993 - Член на редакционната колегия на сп. “Archives of Dermatology” (Chicago)
 • 1995 - Член на редакционната колегия на сп. “European Journal of Dermatology” Lyon.
 • 1997 – Наблюдател към борда на European Academy of Dermatology and Venereology
 • 1997 – Президент на Централната и Източноевропейска дерматовенереологична асоциация (Central East-European Dermato-Venereological Association). Главен редактор на бюлетина на CEEDVA
 • 1998 – преизбран за Президент на Central East-European Dermato-Venereological Association
 • 1998 – Член-основател на European Dermatological Forum – Bern,
 • 2005 – Президент на III Пролетен симпозиум на EADV
 • 2006 – Член на борда на European Academy of Dermatology and Venereology
 • 2007 – Президент на Комитета за награди и отличия към European Academy of Dermatology and Venereology
 • 2007 – Visiting Professor на Университета в Белград
 • 2009 – Член-основател на EPOS (European Initiative for the Prevention of Occupational Skin Diseases)


НАГРАДИ, НАЦИОНАЛНИ И ВЪТРЕШНО-АКАДЕМИЧНИ ОТЛИЧИЯ

 • Почетен знак „Български лекар” на Български
 • лекарски съюз
 • Награда „Професор д-р Богомил Берон” за лечебна, преподавателска и научна дейност в областта на дерматологията и венерологията
 • in Who’s Who in the World – Marquis Who’s Who publications Board (2002)
 • Лекар на годината за 2005 год
 • Почетен знак на Съюза на Учените в България за значими научни постижения
 • Носител на награда „Златна Панацея” на Медицинския Университет – София
 • Лекар на България за 2004 год.
 • Носител на награда „Златно сърце” на Български Червен кръст, Международен алманах „Асклепий” и Българско дружество по история на медицината
 • Почетен знак от Факултета по Обществено здраве – МУ-София за приноси в развитието на факултета по Обществено Здраве

· 2005 –включен в “Caring Physicians of the World” на Световната Медицинска Асоциация – един от 65-те избрани лекари от целия свят и първият в този списък от България

 • Грамота за принос в утвърждаването на професия физиотерапевт (кинезитерапевт и рехабилитатор) в България
 • Почетна грамота от академичното ръководство на Медицински Факултет, Тракийски Университет – Ст. Загора за дългогодишно сътрудничество

ДИСЕРТАЦИИ И ТЕЗИ

 • “Клинични, лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми”- кандидатска дисертация. Публична защита на първи ноември, 1979г., гр. София. Диплома за кандидат на науките № 9524/ 28.12.1979г.- протокол V, № 31/ 26.12.1979г.
 • “Les dermatologistes bulgares à l’hopital Saint-Louis et leurs relations avec la dermatologie francaise”- Memoire pour le titre d’Assistant etranger, Paris, 1980. Diplome 750780 №0011/20. November 1980. Faculte de Medicine Paris-Lariboisiere- Saint Louis.
 • “Медикаментозна терапия при болни с Psoriasis vulgaris- рискови и перспективни тенденции“- Докторска дисертация. Публична защита на 05.05. 1995г. София, Диплома за доктор на науките № 23902/ 30.11.1995г., протокол 09/ 20.09.1995г.

 

ПУБЛИКАЦИИ

1.1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ

 • Tsankov N. Application clinique de la penicillinase en cas de differentes formes d’hypersensibilite a l’egard de la penicilline. Arch Un Med Balk, 1974, 12, 1, 46-47.
 • Петков И, Боянов Л, Златков НБ, Тодоров А, Цанков Н. Лечение некоторьiх форм пиодермий Гентамицином. Здравоохранение Таджикистана, 1977, 31-32.
 • Tsankov N. Recherches sur le rash à l’ egard de l’ampicilline. Arch Un Med Balk, 1979, 18, 5-6, 879-881.
 • Tsankov N. Application clinique de la penicillinase en cas d’allergie a l’egard de l’ampicilline. Arch UN Med Balk, 1979, 18, 5-6, 882-883.
 • Spirov G, Tsankov N, Durmishev A. Fitofoto dermatiti prouzrokovani persunom. Acta Derm Iug, 1979, 6, 1, 51-54.
 • Stransky L, Tsankov N. Contact dermatitis from parsley (Petroselinum). Contact Derm, 1980, 6, 3, 233-234.
 • Andreev VC, Boyanov L, Tsankov N. Generalized Acanthosis nigricans. Dermatologica, 1981, 163, 1, 19-24.
 • Boneff A, Tsankov N. L’latrogenie dans la pathologie inflammatoire uro-genitale. Arch Un Med Balk, 1981, 19, 3, 301-302.
 • Tsankov N, Puissant A. Les dermatologistes bulgares a l’hospital Saint-Louis et leurs relations avec la dermatologie francaise. Histoire Sci Med, 1980, 14, 3, 349-356.
 • Michailov P, Lalova A, Tsankov N, Paskaleva I, Kremenski I. Dynamik lysosomaler Enzyme bei Patienten mit Allergodermatosen vor und nach Hochgebirgsklimatherapie. Hautarzt, 1981, 32, 8, 417-419.
 • Dourmischev A, Tsankov N. Serum levels of copper and iron in patients with ampicillin rash. Derm Monatsschr, 1982, 168, 7, 469-471.
 • Dimitrova J, Obreschkova E, Balabanova M, Tsankov N. Carcinoma verrucosum. Z Hautkr, 1983, 58, 1, 39-47.
 • Michailov P, Berowa N, Tsankov N, Lalowa A, Dimow W. Der Einfluss der Hochgebirgsklimatherapie auf die Hautreaktivität gegenüber den Prostaglandinen E1, E2 und F1 bei allergischen Dermatosen. Dermatol Monatsschr, 1983, 169, 5, 305-310.
 • Berowa N, Tsankov N, Kiriakov I, Risova E, Rueva M. Arzneimitteldermatosen im Kindesalter. Dt Derm, 1984, 32, 8, 878-883.
 • Berova N, Tsankov N, Gruev A. Arzneimitteltelexantheme bei der Behandlung mit Betanblockern. Dt Derm, 1984, 32, 10, 1082-1086.
 • Dimitrowa J, Obreshkowa E, Tsankov N, Zaimova Z. Pemphigus vulgaris induziert durch ultraviolette Strahlen und das Pestizid Baytan. Dt Derm 1984; 32: 971-6
 • Tsankov N, Mateev G. Anaphylaktischer Schock durch eine Tablette Pyramidon bei einem Kranken mit Psoriasis vulgaris inveterata. Dt Derm, 1986, 34, 3, 303-309.
 • Tsankov N, Dimitrowa J, Obreschkowa E, Lazarowa A. Induzierter Pemphigus (IP) durch das Pestizid Phosphamid. Z Hautkr, 1987, 62, 3, 197-201.
 • Tsankov N, Mateev G. Mikrosporie- Ansteckung durch physiotherapeutische Manipulationen. Dt Derm, 1988, 36, 5, 538.
 • Zlatkov N, Tsankov N, Pramatarov K, Konstantinov K. Bullous lichen planus and lichen planus pemphigoides. Derm Monatsschr, 1988, 174, 6, 339-344.
 • Tsankov N, Vassileva S, Lazarova A, Berova N, Botev-Zlatkov N. Oncet of psoriasis coincident with tetracycline therapy. Australas J Dermatol, 1988, 29, 111-112.
 • Tsankov N, Tonev S. Ghirlandajo’s Gemalde “Grossvater und Enkel” im Blick des Dermatologen. Hautarzt, 1988, 39, 10, 677-679.
 • Tsankov N, Botev-Zlatkov N, Lazarova A, Kostova M, Popova L, Tonev S. Psoriasis and drugs: Influence of tetracyclines on the course of psoriasis. J Am Acad Dermatol, 1988, 19, 4, 629-632.
 • Tsankov N, Kantardjiev T, Mateev G, Tomov A. Madura Mykose. Dt Derm, 1989, 37, 8, 971-972.
 • Lazarova A, Tsankov N, Zlatkov N. Psoriasis induced by topically applied Indomethacin. Clin Exp Dermatol, 1989, 14, 3, 260-261.
 • Tsankov N, Lazarova A, Vassileva A, Obreshkova E. Lupus erythematosus-like eruption due to D-Penicillamine in progressive systemic sclerosis. Int J Dermatol, 1990, 29, 8, 571-574.
 • Lazarova A, Durmishev A, Balabanova M, Tsankov N. Association d’une urticaire pigmentaire et d’atrophie blanche. Rev Eur Dermatol, 1990, 2, 213-216.
 • Tsankov N, Stoimenov A, Lazarova A. Psoriasis induit par la Chloroquine chez un malade ayant un lupus erythemateux discoide. Rev Eur Dermatol. MST, 1990, 2, 453-458.
 • Tsankov N, Stransky L, Kostova M, Mitrova Z, Obreschkowa E. Induzierter Pemphigus durch beruftlichen Kontakt mit Basochrom. Dermatosen Beruf u. Umwelt, 1990, 38, 91-93.
 • Tsankov N, Lazarova A. Psoriasis and tetracyclines (Reply). J Am Acad Dermatol, 1990, 23, 770.
 • Cheshmedjieva S, Tsankov N, Kolev N, Zlatkov NB, Srebreva D, Dimov V. Effect of fish oil and selective ultraviolet phototherapy on psoriasis vulgaris. J Dermatol Treat, 1991, 2, 3, 107-110.
 • Tsankov N. Bulgarian Dermatology. Int J Dermatol, 1992, 31, 1, 60-65.
 • Tsankov N. Fifth National Congress of Bulgarian dermatologists (correspondence). Int J Dermatol, 1992, 31, 295.
 • Tsankov N, Krasteva M, Mateev G, Nikolov N. Antiphospholipid-Antikorper Syndrom. Bericht über 2 Falle. Derm Monatsschr, 1992, 178, 304-307.
 • Lazarova A, Tsankov N, Stoimenov A. Lichenoide eruptionen nach Goldtherapie. Bericht uber 2 Falle. Hautarzt, 1992, 43, 8, 514-516.
 • Tsankov N, Krasteva M, Mateev G, Nikolov N. Syndrome de Sneddon avec anticorps antiphospholipides et cardiopathie valvulaire (lettre). Ann Dermatol Venereol, 1992, 119, 47.
 • Tsankov N, Krasteva M. Rifampicin therapy in severe forms of psoriasis. J Dermatol Treat, 1992, 3, 69-71.
 • Vassileva S, Marina S, Krasteva M, Tsankov N. Widespread Granuloma annulare and cervical adenocarcinoma (lettter). Int J Dermatol, 1992, 31, 11, 819.
 • Tsankov N, Pramatarov K, Kamarashev J. Ubergang einer Psoriasis vulgaris in eine Psoriasis pustulosa nach Einnahme von b-Blockern. Dt Derm, 1992, 12, 1702-1706.
 • Tsankov N, Kamarashev J. Rifampin in Dermatology (review). Int J Dermatol, 1993, 32, 6, 401-406.
 • Kazandjieva J, Mateev G, Tsankov N. Is Pityriasis rubra pilaris an infectious disease? Derm Monatsschr, 1993, 179, 3, 105-107.
 • Tsankov N, Pramatаrov K, Kamarashev J. Carcinoma spinocellulare in erythematode. Derm Monatsschr, 1993, 179, 12, 394-396.
 • Tsankov N, Krasteva M. On Rifampicin treatment of psoriasis (letter). J Am Acad Dermatol, 1993, 29, 1057.
 • Mateev G, Kantardjiev T, Vassileva S, Tsankov N. Chronic mucocutaneous candidiasis with osteolysis of the frontal bone. Int J Dermatol, 1993, 32, 12, 888-889.
 • Tsankov N, Kamarashev J. Rifampicin in psoriasis (reply). Int J Dermatol, 1994, 33, 223.
 • Vassileva S, Mateev G, Balabanova M, Tsankov N. Burn-induced bullous pemphigoid. J Am Acad Dermatol, 1994, 30, 6, 1027-1028.
 • Kazandjieva J, Kamarashev J, Kadurina M, Tsankov N. Unprofessional Tattoos in Bulgaria- psychological aspects. JEADV, 1995, 4, 254-259.
 • Tsankov N, Kamarashev J. Severe fatigue during terbinafine therapy (letter). Eur J Dermatol, 1995, 5, 4, 340-341.
 • Gantcheva M, Tsankov N, Pramatarov K. Erythema gyratum repens without internal malignancy (letter). JEADV, 1995, 5, 67-69.
 • Tsankov N, Lazarova A, Nikolova A. Psoriasis vulgaire et tetracyclines. A propos de deux cas. Nouv Dermatol, 1995, 14, 6, 393-395.
 • Baleva M, Chauchev A, Dikova C, Stamenov B, Nikoevski N, Tsankov N, Nikovov K. Sneddon’s syndrome: echocardiographic, neurological, and immunologic findings. Stroke. 1995 Jul;26(7):1303-4.
 • Tsankov N, Kamarashev J. Spa therapy in Bulgaria. Clin Dermatol, 1996, 14, 6, 675-678.
 • Paraharalambus V, Pramatarov K, Tsankov N. Development of pemphigus in a patient with rheumatoid arthritis during a course of gold therapy. Eur J Dermatol, 1997, 7, 1, 65-66.
 • Kazandjieva J, Kamarashev J, Hinkov G, Tsankov N. Rifampin und Psoriasis. Akt Dermatol, 1997, 23, 2, 78-81.
 • Tsankov N, Vassileva S, Kamarashev J, Kazandjieva J, Kuzeva V. Epidemiology of Pemphigus in Sofia- Bulgaria: a sixteen-year retrospective study. Int J Dermatol, 2000, 39, 104-109.
 • Miteva L, Tsankov N, Stoimenov A. Overlap Stevens –Johnson syndrome- TEN. A case report. Eur J Paediatr Dermatol 1997, 7, 3, 141-144.
 • Gantcheva M, Tsankov N. Acute generalized exanthematous pustulosis in a child caused by penicillin. Eur J Dermatol, 1997, 7, 8, 587-588.
 • Tsankov N, Kazandjieva J, Gantcheva M. Contact pemphigus induced by dihydrophenyltrichlorethane. Eur J Dermatol, 1998, 8, 6, 442-443.
 • Tsankov N. High mountain climatotherapy. Clin Dermatol, 1998, 16, 6, 699-708.
 • Tsankov N, Kazandjieva J, Drenovska K. Drug exacerbation and provocation of psoriasis. Clin Dermatol, 1998, 16, 3, 334-352.
 • Tsankov N. Commentary. Clin Dermatol, 1998, 16, 3, 317
 • Gantcheva M, Tsankov N. Livedo reticularis and cerebrovascular accidents (Sneddon syndrome) as a clinical expression of antiphospholipid syndrome. J Eur Acad Dermatol Venereol, 1999, 12, 2, 157-160.
 • Tsankov N., Angelova I, Kazandjieva J. Topical modalities for treatment of cutaneous vasculities. Clin Dermatol, 1999, 17, 6, 649-654.
 • Miteva L, Mitev V, Tsankov N. Rheumatoid vasculitis associated with anticardiolipin antibodies. Adv Exp Med Biol, 1999, 455, 6, 525-527.
 • Tsankov N, Angelova I, Kazandjieva J. Bulgarian Dermatology. CEEDVA, Bull, 1999, 1, 9-15.
 • Tsankov N. Preface. CEEDVA, Bull, 1999, 1, 3-4.
 • Dencheva R, Spirov G, Gilina K, Nyagolova D, Pehlivanov G, Tsankov N. Syphilis in Bulgaria – epidemiological survey 1990-1999. CEEDVA, Bull, 2000, 2, 10-13.
 • Dencheva R, Nyagolova D, Pehlivanov G, Petrova E, Kapnilov D, Tsankov N. Secondary syphilis with frambesiform facial lesions. CEEDVA, Bull, 2000, 2, 41-42.
 • Pehlivanov G, Nyagolova D, Kapnilov D, Dencheva R, Petrova E, Tsankov N. Lues secundaria recens vergens ad maligna. CEEDVA, 2000, Bull, 2, 43.
 • Dencheva R, Tsankov N. Epidemilogy, history, research, clinics, diagnosis and treatment of syphilis. Bibliography of Bulgarian scientific work: 1880-2000. CEEDVA, 2000, Bull, 2, 57-68.
 • Kazandjieva J, Popov Y, Tsankov N. History of dermatological moulages in Sofia, Bulgaria. CEEDVA, Bull, 2000, 2, 55-56.
 • Tsankov N. Preface. CEEDVA, Bull, 2000, 2, 3
 • Popov J, Tsankov N. Locale Anwendung von Cyclosporin A bei oralem Lichen planus. Akt Dermatol, 2000, 26, 334-335.
 • Stransky L, Petrova E, Tsankov N. Porphyria cutanea tarda in a HIV-positiva patient. Dermatol Beruf Umwelt, 2000, 48, 6, 222-223.
 • Tsankov N, Angelova I, Kazandjieva J. Drug induced psoriasis. Recognition and management. Am J Clin Dermatol, 2000, 1, 3159-165.
 • Dencheva R, Tsankov N. Epidemiology of syphilis in Bulgaria, 1990-1998. Int J STD and AIDS, 2000, 11, 819-822.
 • 77. Stoichkov K, Tsankov N, et al. Evaluation of standard tyrosinase RT- PCR in melanoma patients by the use of the LightCycler system. Clin Chim Acta, 2001, 306, 133-138.
 • Brenner S, Tur E, Shapiro J, Ruocco V, D’Avino M, Ruocco E, Tsankov N, Vassileva S, Drenovska K, Brezoev P, Barnadas MA, Gonzalez MJ, Anhalt G, Nousari, H, Silva MR, Pinto KT, Miranda MF. Pemphigus vulgaris: environmental factors. Occupational, behavioral, medical, and qualitative food frequency questionnaire. Int J Dermatol. 2001, 40, 9, 562-569.
 • Tsankov N. Prof. A. Durmischev zum 65.Geburtstag. Hautarzt,2001
 • Drenovska K, Vassileva S, Dencheva R, Pehlivanov G, Tsankov N. Pemphigus vulgaris after a cutaneous thermal burn CEEDVA, Bull, 2001, 3,35-37
 • Vassileva S, Gospodinov D, Brezoev P, Drenovska K, Dourmishev A, Tsankov N. Pemphigus vulgaris induced by vitamin B12 (cyanocobalamin): a case report CEEDVA, Bull, 2001,3,40-42
 • Drenovska K, Vassileva S, Dourmishev A, Tsankov N. Pemphigus erythematosus in association with thymoma and myasthenia gravis. CEEDVA, Bull, 2001, 3,43-45
 • Dencheva R, Vassileva S, Gancheva M, Drenovska K,Tsankov N. Dermatitis herpetiformis in a patient with Vitiligo and Diabetes mellitus. A case report. CEEDVA, Bull, 2001, 3,47-49
 • Vassileva S, Drenovska K, Tsankov N. Epydermolysis bullosa acquisita associated with Graves’ disease and vitiligo. CEEDVA, Bull, 2001, 3,50-52
 • Vassileva S, Dulguerova P, Mateev G, Pramatarov K, Tsankov N. Subacute cutaneous lupus erythematosus (SCLE) presenting as Rowell’s syndrome: another case of bullous SCLE? CEEDVA, Bull, 2001, 3, 53-54
 • Vassileva S, Papaharalambus V, Pramatarov K, Tsankov N.Glibenclamide-induced porphyria cutanea tarda CEEDVA, Bull, 2001,3, 59-61
 • Vassileva S, Stoimenov A, Mateev G, Tsankov N. Bullous pemphigoid in an 8-month-old boy. CEEDVA, Bull, 2001,3, 65-66
 • Drenovska K, Tsankov N. Bulgarian dermatologists about pemphigus.
  Bibliography (1895-2000 CEEDVA, Bull, 2001,3, 67-75
 • Naidenov N., Tsankov N. Open labeled, self-controlled study on hehamethylenetetramine lotion in the treatment of acne. Kosmetische Medizine, 2002,5,265-269
 • Stoichkov K, Tsankov N, et al. Melanoma progression and serum L-DOPA/L-tyrosinase ratio: a comparison with S-100 B. Melanoma res, 2002, 12, 1-8.
 • Chipeva R, Etugov D, Tsankov N. Methotrexate and toxicity in patients with psoriasis. CEEDVA, Bull, 2002, 4, 61-66
 • Antonov D, Tsankov N. Severe psoriatic flare induced by systemic corticosteroid treatment – a case report and review of the literature. CEEDVA, Bull, 2002, 4, 48-49.
 • Popov J, Kirjakova N, Dencheva R, Kazandjieva J, Fercheva A, Tsankov N. Some psychosomatic aspects of patients with psoriasis vulgaris treated at the Bulgarian seaside. CEEDVA, Bull, 2002, 4, 29-31.
 • Tsankov N, Broshtilova V, Kazandjieva J. Tetracyclines in dermatology. Clin Dermatol, 2003, 21, 1, 33-39.
 • Tsankov N, Angelova I. Rifampin in Dermatology. Clin Dermatol, 2003, 21, 1, 50-55.
 • Broshtilova V, Bardarov E, Antonov D, Tsankov N. Severe erythrodermic atopic dermatitis treated with montelukast. SKINmed, 2, 2003, 2,134-136.
 • Bochev V, Angelova I, Tsankov N. Centrofacial actinomycosis – report of two cases. Acta Dermatoven APA, 2003, 12, 105-108.
 • Tsankov N, Antonov D, Grozdev I. Doxycycline: réponse à J.M. Bonnetblanc (Letter), 2003,130, p.789.
 • Popov J, Antonov D, Kazandjieva J, Mateev G, Tsankov N. Psoriasis vulgaris aggravated by tetanus toxoid. CEEDVA, Bull, 2003, 5, 62-63.
 • Grozdev I, Tsankov N. Bulgarian Dermatological Society celebrates its 80th anniversary. CEEDVA, Bull, 2003, 5, 68-69.
 • 101. Tsankov N, Weinberg J. Antimicrobials in dermatology. Clin Dermatol, 2003,21,1.
 • 102. Stoitchkov K, Letellier S, Garnier JP, Bousquet B, Tsankov N, Morel P, Ghanem G, Le Bricon T. Evaluation of the serum L-dopa/L-tyrosine ratio as a melanoma marker. Melanoma Res, 2003, 13,587–593
 • 103. Tsankov N. Editorial. CEEDVA, Bull, 2003, 5, 3
 • Iliev E, Tsankov N, Broshtilova V. Short communication: omega-3, -6 atty acids in the improvement of psoriatic symptoms. Seminars in integrative medicine. 2003, 1,4, 211-214
 • Tsankov N, Antonov D, Grozdev I. Tetracycline bei psoriasis (letter). Hautarzt, 2003,54, 1095
 • Ortonne JP, Humbert P, Nicolas JF, Tsankov N, Tonev SD, Janin A, Czernielewski J, Lahfa M, Dubertret L.Intra-individual comparison of the cutaneous safety and efficacy of calcitriol 3 microg g(-1) ointment and calcipotriol 50 microg g(-1) ointment on chronic plaque psoriasis localized in facial, hairline, retroauricular or flexural areas. Br J Dermatol., 2003, 148,2,326-333.
 • Naidenov N, Dencheva R, Tsankov N. Recurrence rate of basal cell carcinoma after topical aminolevulinic acid-based photodynamic therapy.Acta Dermatovenerol Croat. 2004,12,3,157-161.
 • Decroix J, Pres H, Tsankov N, Poncet M, Arsonnaud S. Clobetasol propionate lotion in the treatment of moderate to severe plaque-type psoriasis. Cutis. 2004,74,3,201-206.
 • Antonov D, Кazandjieva J, Etugov D, Gospodinov D, Tsankov N. Drug induced Lupus erythematosus. Clin in Dermatol,2004,22,2,157-166.
 • Tsankov N. Editorial. CEEDVA, Bull, 2004, 6, 3.
 • Vassileva S, Drenovska K, Serafimova D, Tsankov N. Paraneoplastic pemphigus – 2 cases associated with chronic lymphocytic leukaemia. CEEDVA, Bull, 2004, 6, 13-16.
 • Drenovska K, Kavaklieva S, Vassileva S, Tsankov N. Bullous pemphigoid associated with carcinoma of the larynx. CEEDVA, Bull, 2004, 6, 44-47
 • Gantcheva M; Lalova A; Broshtilova, V; Negenzova, Z; Tsankov N. Vesicular Mycosis Fungoides: Vesiculöse Mycosis fungoides. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2005 ,3, 11, 898-900
 • Angelova-Fischer I, Bauer A, Hipler UC, Petrov I, Kazandjieva J, Bruckner T, Diepgen T, Tsankov N, Williams M, Fischer TW, Elsner P, Fluhr JW. The objective severity assessment of atopic dermatitis (OSAAD) score: validity, reliability and sensitivity in adult patients with atopic dermatitis. Br J Dermatol. 2005,153,4,767-773.
 • Angelova-Fischer I, Tsankov N. Successful treatment of severe atopic dermatitis with cysteinyl leukotriene receptor antagonist montelukast. Acta Dermatoven APA 2005,14,115-119.
 • Yordanova I, Gospodinov D, Tsankov N, Karaivanov M, Ivanova V. Aquired self-healing Langerhans cell histiocytosis of the skin in early childhood. Case report, Eur J Pediat Dermatol, 2005, 15,169-172.
 • Stransky L, Tsankov N, Broshtilova V. The Annual International Day of Dermatology: May 19th, 2005 (Letters) SKINmed, 2005, 4, 6, 337.
 • Tsankov N, Kehayov A. Crisis in Lybia: Doctor and nurses under death sentence. Clin Dermatol,2005, 23, 527.
 • Antonov D, Grozdev I, Pehlivanov G, Tsankov N. Psoriatic Erythroderma Associated With Enalapril. SKINmed, 2006, 5, 2, 90–92.
 • 120. Angelova-Fischer I , Hipler U C , Bauer A , Fluhr J W, Tsankov N, Fischer TW, Elsner P. Significance of interleukin-16, macrophage-derived chemokine, eosinophil cationic protein and soluble E-selectin in reflecting disease activity of atopic dermatitis-from laboratory parameters to clinical scores. [My paper] Br J Dermatol. 2006, 154, 6, 1112-1117.
 • Tsankov N, Grozdev I, Кazandjieva J. Old drug – new indicaton. Rifampicin in psoriasis. J Dermatol Treat, 2006, 17, 18-23.
 • Tsankov N, Grozdev, I. Efalizumab for psoriasis Expert Review of Dermatology, 2006, 1, 4, 503-513.
 • Tsankov N. The Libyan AIDS crisis and a miscarriage of justice. (letter) Clin Dermatol, 2007, 25, 1, 146.
 • Кazandjieva J, Tsankov N. Tattoos: dermatological complications. Clin Dermatol, 2007, 25, 375–382.
 • Кazandjieva J, Grozdev I, Tsankov N. Temporary henna tattoos. Clin Dermatol, 2007, 25, 383–387.
 • Кazandjieva J, Tsankov N. Tattoos and piercings. Clin Dermatol, 2007, 25, 361.
 • Petkov T, Pehlivanov G, Grozdev I, Kavaklieva S, Tsankov N. Toxic epidermal necrolysis as a dermatological manifestation of drug hypersensitivity syndrome. EJD, 2007,17,5.
 • Demerdjieva Z, Kavaklieva S, Tsankov N. Epidermal Nevus Syndrome and Didymosis Aplasticosebacea. Pediatric Dermatology, 2007, 24, 5, 514–516.
 • Pehlivanov G, Kavaklieva S, Kazandjieva J, Kapnilov D, Tsankov N. Foreign body granuloma of the penis in sexually active individuals (penile paraffinoma) Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 2008,22, 7, 845-851
 • Kazandjieva J, Grozdev I, Darlenski R, Tsankov N. Climatotherapy of psoriasis. Clinics in Dermatology , 2008,26 ,5 , 477 – 485
 • Fluhr J, Darlenski R, Angelova-Fischer I, Tsankov N, Basketter D. Skin Irritation and Sensitization: Mechanisms and New Approaches for Risk Assessment. Skin Pharmacol Physuol, 2008,21,124 – 135
 • Mehrabian S, Radoslavova M, Petrova E, Tsankov N, Traykov L.Neurosyphilis presenting with dementia, chronic chorioretinitis and adverse reactions to treatment: a case report. Cases Journal,2009,2,8334
 • Darlenski R, Sassning S, Tsankov N, Fluhr J. Non-invaseve in vivo methods for investigation of the skin barrier physical properties. Eur J Pharm Biopharm,2009
 • Tsankov N, Grozdev I. Rifampicin in the treatment of psoriasis. JEADV,2009,23,1,93-95
 • Slavov C, Venkov G, Velikova K, Christova S, Popov E, Tsankov N. Malignant melanoma of glans penis and prepuce treated with organ-preserving surgical procedure. Acta Dermatovenerol Croat. 2009;17(2):131-3.
 • 136. Dreno B, Castell A, Tsankov N, Lipozencic J, Serdaroglu S, Gutierrez V, Gadroy A, Merial-Kieny C, Mery S. Interest of the association retinaldehyde/glycolic acid in adult acne.JEADV, 2009, 23, Issue 5, 529 532
 • 137. Krasteva A. Grozdev I, Ivanova A, Altankova I, Bocheva S, Kisselova A, Tsankov N. Psoriatic patients and salivary components. Oral Health and Dental management in the black sea countries., 2009,8,2,12-15
 • Kazandjieva J, Balabanova M, Kircheva K, Tsankov N. Contact dermatitis due to temporary henna tattoos. Skin med 2010,8,191-192
 • 139. Darlenski R, Dencheva R, Kazandjieva J, Svinarov D, Tsankov N. Guidelines in dermatology – Quo vadis?Clin Dermatol, 2010, 28,5, 558-562
 • Popova L, Darlenski R, Tsankov N. Penicillin und Vitamin A als Therapieoption der Pityriasis rubra pilaris.2010,8,5,354-356
 • Grozdev I, Kazandjieva J, Tsachev H, Tsankov N.Alternative treatment of psoriasis – is rifampicin a mild immunosupressor? Serb J Dermatol Venereol 2010,2,1,5-10
 • 142. Darlenski R, Neykov N, Vlahov V, Tsankov N. Evidence-based medicine: Facts and controversies. Clinics in Dermatology, Controversies in Dermatology: Part III, 2010, 28, 5, 553-557
 • Foelster Holst R., Reitamo S., Yankova R., Worm M., Kadurina M., Thaci K., Bieber T., Tsankov N., Enk A., Luger T., Duffy M., Tansley R.The novel protease inhibitor SRD441 ointment is not effective in the treatment of adult subjects with atopic dermatitis: results of a randomized, vehicle-controlled study. Allergy,2010,65,12,1594-1599
 • Petkov T, Dencheva R., Tsankov N. Skin Changes of Patients on Dialysis Treatment. J Turk Acad Dermatol, 2010,4,3,04301
 • Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Is there an increased skin irritation and contact sensitization in atopic dermatitis? Expert Rev Dermatol, 6(2), 2011
 • Tsankov N, Meymandi S., Grozdev I,Shafiei H.Palmoplantar Psoriasis: Treatment with Calcipotriol and Local UVA Radiation Compared with Local PUVA Journal of Lasers in Medical Sciences, 2011, 2, 1
 • Grozdev I, Tsankov N. Rifampicin – A mild immunosuppressive agent for psoriasis. J Derm Treat, 2011, 22,2 , 62-64
 • Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Skin barrier function: morphological basis and regulatory mechanisms. J Clin Med. 2011; 4(1):36-45
 • Darlenski R, Tsankov N. Aquagenic syringeal acrokeratoderma. Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft, 2012, 10,3,198
 • Semkova K, Kazandjieva J, Tsankov N. What’s New in Infantile Hemangiomas: Current Insights and Future Perspectives. SkinMed, 2013;11
 • Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N. Hair Extensions: Novel “Source” of a Well-Known Contact Allergen. Skinmed, 2013, 11(1):51-53
 • Semkova K, Kazandjieva J, Tsankov N. What’s New in Infantile Hemangiomas: Current Insights and Future Perspectives. SkinMed, 2013;11:
 • Darlenski R, Kazandjieva J, Tsankov N, Fluhr J.Acute irritant threshold correlates with barrier function, skin hydration and contact hypersensitivity in atopic dermatitis and rosacea. Experimental Dermatology, 2013
 • Darlenski R, Kazandjieva J, Zuberbier T, Tsankov N. Chronic urticaria as a systemic disease. Clin Dermatol, 2013,in press
 • Tsankov N, Kazandjieva J, Darlenski R. Commentary: Are skin diseases systemic ones. Clin Dermatol, 2013 in press
 • Kazandjieva J, Tsankov N, Pramatarov K. The red face revisited: Connecctive tissue disorders. Clin Dermatol, 2014,32,1,153-38
 • Grozdev I, Korman N, Tsankov N. Psoriasis as a systemic disease. Clinics in Dermatology, 2014
 • Bogdanov, I.; Kircheva, K.; Miteva, L.; Tsankov, N. QUALITY OF LIFE IN PATIENTS UNDERGOING COMBINED CLIMATOTHERAPY AND PHOTOTHERAPY. Romanian Medical Journal . 2012, Vol. 59 Issue 3, p251-254.

 

1.2. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ

 • Георгиев Е, Цанков Н. Лечение на розацея с широкоспектърни антибиотици. Премедикус, 11.04.1968, 37-39.
 • Цанков Н. Сравнителни проучвания на простатния експримат чрез нативен препарат и количествен метод. Премедикус, 11.04.1968, 128-130.
 • Петков И, Боянов Л, Златков НБ, Тодоров А, Цанков Н. Лечение на някои първични и вторични пиодермии с локално приложение на Гентамицин- Фармахим. Дерматол и Венерол, 1972, 11, 3, 180-182.
 • Баждеков Б, Дурмишев А, Лаковска Й, Цанков Н. Диметилсулфоксид като преносител на Неомицин сулфат. Дерматол и венерол, 1972, 11, 3, 185-187.
 • Петков И, Баждеков Б, Капнилов С, Цанков Н. Кожна симптоматика на усложненията при противовариолна ваксинация. Дерматол и венерол, 1972, 12, 1, 39-42.
 • Цанков Н. Клинично приложение на пеницилиназата при различни форми на пеницилинова свръхчувствителност. Дерматол и венерол, 1973, 12, 1, 45-47.
 • Цанков Н, Попова Д. Микробиологично изследване на външните лекарствени средства, употребявани в Кожна клиника- София. Дерматол и венерол, 1973, 12, 2, 122-126.
 • Цанков Н. Простагландини (обзор). Дерматол и венерол, 1974, 13, 2, 81-89.
 • Димов В, Цанков Н. Сравнително проучване на първични простагландини в семенната плазма на болни с хроничен простатит и здрави мъже. Дерматол и венерол, 1974, 13, 2, 89-93.
 • Петков И, Боянов Л, Цанков Н. Фотодинамична инактивация на вируса на Herpes simplex. Дерматол и венерол, 1974, 13, 3, 148-151.
 • Petkov I, Spirov G, Tsankov N. Alantoin- Cosmetic mask and powder. MBI, 1976, 3, 26-29.
 • Баждеков Б, Цанков Н., Няголова Д. Случай на Herpes zoster ophthalmicus, преминал в генерализиран Herpes zoster и менингит. Дерматол и венерол, 1977, 14, 1, 30-32.
 • Баждеков Б, Дурмишев А, Цанков Н., Лаковска Й. Диметилсулфоксид като преносител на широкоспектърни антибиотици. Дерматол и венерол, 1977, 14, 1, 33-36.
 • Цанков Н. Ампицилинови екзантеми (обзор). Дерматол и венерол, 1979, 18, 1, 1-11.
 • Димитрова Й, Дограмаджиев Д, Цанков Н. Скарлатиниформена десквамативна и рецидивираща еритема. Дерматол и венерол, 1979, 18, 1, 54-58.
 • Цанков Н., Бонев А. Остра неалергична реакция към бензацилин композитум (клинично наблюдение на един случай). Дерматол и венерол, 1979, 18, 2, 94-96.
 • Михайлов П, Лалова А, Цанков Н., Паскалева И, Кременски И. Определяне нивото на лизозомните ензими в серума на болни с алергични дерматози преди и след високопланинско климатолечение. Дерматол и венерол, 1979, 18, 4, 236-240.
 • Бонев А, Цанков Н. Българското революционно четническо движение и профилактиката на венерическите болести. Дерматол и венерол, 1979, 18, 4, 278.
 • Михайлов П, Цанков Н., Илиев Е. Професор Богомил Берон (1866-1936)- основоположник на дермато-венерологията в България. Дерматол и венерол, 1981, 20, 4, 245-252.
 • Берова Н, Цанков Н., Тонев С. Кожни странични явления при терапията с бетаблокери (обзор). Дерматол и венерол, 1982, 21, 3, 144-147.
 • Андреев В, Михайлов П, Дурмишев А, Цанков Н. Нашият опит от лекуването с ароматни ретиноиди. Дерматол и венерол, 1982, 21, 4, 234-239.
 • Михайлов П, Цанков Н. Профессор Петр. К. Попхристов (1903-1973) видньiй представитель болгарской дерматологической школьi. МБИ, 1982, 5, 30-32.
 • Горанов В, Няголова Д, Спиров Г, Николова К, Цанков Н. Троксевазин- клинични проучвания. Фармахин, 1982, 32-34.
 • Михайлов П, Маринов А, Цанков Н, Лалова А. Автогенен тренинг при болни с хронични алергодерматози. Дерматол и венерол, 1983, 22, 1, 18-22.
 • Цанков Н, Боянов Л, Дурмишев А, Тонев С. Мястото на кортикостероидите в съвременната терапия на Herpes zoster (обзор). Дерматол и венерол, 1983, 22, 3, 1-4.
 • Берова Н, Цанков Н, Праматаров К, Виденова Ю, Николова К. Лекарствени дерматози. Дерматол и венерол, 1983, 22, 3, 8-15.
 • Цанков Н, Стоименов А, Юшкевич И. D-Пенициламин – клинично приложение и странични кожни явления (обзор). Дерматол и венерол, 1983, 22, 4, 14-17.
 • Михайлов П, Лалова А, Цанков Н, Паскалева И. Лизозимни ензими в серум и булозна течност на болни с алергични дерматози преди и след високопланинско климатолечение. Дерматол и венерол, 1983, 22, 4, 17-21.
 • Михайлов П, Цанков Н., Николова Н. Бензоил-пероксид в лечението на Acne vulgaris. Дерматол и венерол, 1986,25,4,26-28.
 • Цанков Н., Лалова А, Димов В. Левкотриени – значение и перспективи за клиничната дерматология (обзор). Дерматол и венерол, 1986, 25, 4, 10-14.
 • Цанков Н, Стоименов А, Тонев С. Съвременни методи на кортикостероидната терапия (обзор). В Мед. Дело, 1987, 61, 6, 47-51.
 • Илиев Е, Цанков Н. Фамилна Alopecia areata в съчетание с psoriasis vulgaris и struma nodosa. Дерматол и венерол, 1988, 27, 3, 65-66.
 • Дурмишев А, Лазарова А, Матеев Г, Попов А, Цанков Н. Върху амиодароновата хиперпигментация с принос на един случай. Дерматол и венерол, 1989, 28, 2, 45-49.
 • Цанков Н, Лалова А, Ангелов А. Проучване плазменото ниво на арахидоновата киселина при болни с алергични дерматози, които провеждат високопланинско климатолечение. Дерматол и венерол, 1990, 29, 1, 40-44.
 • Берова Н, Праматаров К, Цанков Н. Lupus erythematodes medicamentosus-диференциално-диагностични критерии. Дерматол и венерол, 1990, 29, 2, 48-51.
 • Дурмишев А, Ботев-Златков Н, Обрешкова Е, Цанков Н. Дерматологични аспекти на стареещата кожа (обзор). Дерматол и венерол, 1991, 30, 2, 1-7.
 • Цанков Н, Камарашев Ж. Съвременни аспекти в етиологията и патогенезата на псориазиса. Дерматол и венерол, 1993, 32, 2, 5-14.
 • Цанков Н, In memoriam. Димитър И. Дограмаджиев. Дерматол и венерол, 1993, 32, 47-48.
 • Цанков Н, Ганчева М, Пешева М, Кадурина М. Псориазис вулгарис, индуциран от Doxycyclin. Дерматол и венерол, 1994, 33, 2-3, 31-32.
 • Праматаров К, Василева С, Цанков Н. Alopecia psoriatica. Дерматол и венерол, 1995, 34, 1, 18-20.
 • Marina S, Stoichkov K, Tsankov N. Buschke’s scleroderma. Acta Med Bulg, 1996, 23, 2, 57-63.
 • Казанджиева Ж, Кадурина М, Камарашев Ж, Цанков Н. Graft versus host disease- описание на един случай. Дерматол и венерол, 1996, 25, 1, 27-29.
 • Цанков Н, Серафимова Д, Марина С. Локална терапия на хронични дерматози с Prednicarbate (Dermatop). Дерматол и венерол, 1996, 25, 1, 18-20.
 • Цанков Н, Казанджиева Ж, Хинков Г, Камарашев Ж. Рифампицин и псориазис. Еволюция на заболяването при двама болни. Съвр Мед, 1996, 1996, 47, 4, 66-67.
 • Николова К, Николов К, Цанков Н. Венозни улкуси и антикардиолипинови антитела. Дерматол и венерол, 1997, 36, 1, 20-22.
 • Берова Н, Казанджиева Ж, Няголова Д, Матеев Г, Цанков Н. Cutivate- прогрес в локалната стероидна терапия. Алергия и астма, 1997,1,15-17
 • Ivanova, I. Drenovska, K. Dragieva, G. Tsankov, N. Drug Aggravation of Psoriasis. FOLIA MEDICA -PLOVDIV AND SOFI.Bibliographic details 1997, VOL 39; NUMBER 3, pages 44
 • Найденов Н, Цанков Н. Хексаметилен тетрамин – лосион за локална терапия при акне вулгарис. Дерматол и венерол, 1998, 37, 1, 12-15.
 • Ганчева М, Цанков Н. Антифосфолипиден синдром. Съвр мед, 1998, 49, 1, 39-44.
 • Попов Я, Цанков Н. Bethametasone dipropionate cum acidum salicylicum в локалната терапия на псориазиса. Алергия и астма, 1999, 4, 1, 30-31.
 • Митева Л, Николов Р, Цанков Н. Съвременна медикаментозна терапия на детските дерматози. Дерматол и венерол, 2000, 39, 1, 3-7.
 • Дреновска К, Василева С, Дурмишев А, Цанков Н. Пемфигус еритематозус в съчетание с тимом и миастения гравис. Алергия и астма, 2000, 5, 1, 23-25.
 • Найденов Н, Цанков Н. Фотодинамична терапия в дерматологията. Дерматол и венерол, 2001, 40, 2, 3-10.
 • Ангелова И, Цанков Н. Съвременни аспекти в лечението на атопичния дерматит. Съвр мед, 2002, 53, 5, 18-23.
 • Найденов Н, Цанков Н. Фотодинамична терапия с локално приложена бета-аминолевулинова киселина при карцинома базоцелуларе, локализиран в областта на орбитата, в близост до ангулус окули. Бълг мед практика, 3, 2003, 1, 6-7.
 • Ганчева М, Лалова А, Цанков Н. Бебе с остра генерализирана пустулоза. Съвр мед, 2003,65-68.
 • Казанджиева Ж, Демерджиева З, Ботев И, Петрова Е, Странски Л, Цанков Н. Алергични реакции след временни татуировки. Дерматология и венерология, 2003,ХLІІ,3-4,8-10.
 • Казанджиева Ж, Николова А, Цанков Н. Хемангиоми – лечение с комбинирана лазерна система Vasculight™Elite. GP News,2004,5,4 (48), 2-3.
 • Лалова А, Демерджиева З, Чипева Р, Цанков Н. Климатолечение. Неоспорима традиция на българската дерматологична школа. Бълг. Мед практика, 2004,ІІ, 1, 28-29.
 • Цанков Н, Гроздев И, Антонов Д, Казанджиева Ж. Лекарствени средства и псориазис – българският опит. Медицинска мисъл. Сборник научни трудове. 2004,Том1,183-197.
 • Петков Т, Антонов Д, Краев З, Цанков Н. Кожни промени при пациенти подложени на хемодиализа. Дерматология и венерология, 2004,ХLІІІ,1,9-13.
 • Демерджиева З, Василева С, Маждракова И, Цанков Н. Промени в пермеабилитета на лимфните и кръвоносни съдове на конюнктивата при пациенти с имунобулозни дерматози. Дерматология и венерология, 2004,ХLІІІ,1,36-38.
 • Найденов Н, Обрешкова Е, Цанков Н. Фотодинамична терапия при карцинома базоцелуларе планум цикатризанс. Дерматология и венерология, 2004,ХLІІІ,1,21-24.
 • Казанджиева Ж, Николова А, Найденов Н, Цанков Н. Локална терапия с Homeoplasmin след фотодинамична, лазер и IPL терапия. Дерматология и венерология, 2004 , ХLІІІ,2,17-19.
 • Казанджиева Ж, Грудева В, Николова А, Найденов Н, Цанков Н. Лечение на рецидивиращи папиломни вируси инфекции с СО2 лазер и Thuya occidentalis. Дерматология и венерология, 2004 , ХLІII 4,34-36.
 • Дърленски Р, Найденов Н, Цанков Н. Фотодинамична диагностика на базоцелуларен карцином. Дерматология и венерология, 2004,ХLІІІ,4,21-25.
 • Tsankov N, Grozdev I, Кazandjieva J. Eruptive psoriasis and treatment with Rifampicin. Trakia J Sci,2005,.3,4,21-26.
 • Петрова Е, Денчева Р, Пехливанов Г, Цанков Н. Сифилисът в България – анализ на проблемите в началото на ХХІ век. Медицинска мисъл. Сборник научни трудове. 2005,Том ІІ,161-168.
 • Dencheva R, Petrov I, Petrova E, Pehlivanov G, Gancheva M, Balabanova M, Nikolova K, Tsankov N. Treatment of ulcerative pyoderma gangrenosum with thalidomide.. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, .6-7.
 • Nazlidis G, Vassileva S, Drenovska K, Balabanova M, Pramatarov K, Tsankov N. Bullous systemic lupus erythematosus with features of classical epidermolysis bullosa aquisita.. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 8-9.
 • Kavaklieva S, Stoimenov A, Serafimova D, Balabanova M, Tsankov N. Naevoid basal cell carcinoma syndrome(Gorlin-Goltz Syndrome). III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 14-15.
 • Grozdev I, Miteva L, Pramatarov K, Tsankov N. Focal dermal hypoplasia (Goltz syndrome) in a man. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 28-29.
 • Demerdjieva Z, Pertova E, Nazlidis G, Tsankov N, Mazhdrakova I.Syphilitic iridocyclitis and chorioretinitis. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 30-31.
 • Kavaklieva S, Drenovska K, Kapnilov D, Vassileva S, Tsankov N. Contact bullous pemphigoid due to pesticides. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 36-37.
 • Tchipeva R, Etugov D, Nikolova K, Balabanova M, Tsankov N. Stewart-Treves Syndrome. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, .38-39.
 • Petkov T, Pehlivanov G, Petrova E, Balabanova M, Tsankov N. Toxic epidermal necrolysis induced by Lamotrigine. III EADV Spring Symposium, 2005, Sofia, 42-43.
 • Пехливанов Г, Петрова Е, Денчева Р, Цанков Н. Актуални причинители на урогенитални инфекции – тенденции и съвременна терапия. Медицинска мисъл. Сборник научни трудове. 2005,Том ІІ,169-173.
 • Каваклиева С, Пехливанов Г, Балабанова М, Цанков Н. Eритродермия, индуцирана от Carbamazepine с хистологични данни за Mycosis fungoides. Дерматология и венерология, 2005 , ХLІV 1,42-43.
 • Гроздев И, Попова Я, Етугов Д, Цанков Н. Локална терапия с калципотриол при пациенти с псориазис, провеждащи селективна фототерапия (СУТ) и таласотерапия – сравнително проучване. Дерматология и венерология, 2005, ХLІV 1,31-35.
 • Аntonov D, Mateva L, Lozanov V, Vlaskovska M, Tsankov N. Effect of Captopril on the biodegradation of bradykinin and substance P in human skin. Comptes rendu de l’academie bulgare des Sciences. 2006,59,577-584.
 • Гроздев И, Цанков Н. Псориазис. GP News, 2006, 73, 1-8.
 • Чернев Г, Цанков Н, Орфанос К. Апоптоза, клетъчен цикъл и меланом. Мед. Преглед ХLII,2006,3,62-71.
 • Цанков Н, Гроздев И. Българският опит с приложението на Рифампицин за лечение на псориазис. Медицинска мисъл. Сборник научни трудове. 2006,ТомІІІ,133-140.
 • Каваклиева С, Стоименов А, Желязков А, Цанков Н. Себацеен карцином на очите. В: Тумори на окото и очните придатъци, Ч. Балабанов, Плевен, 2006, Фотон&АЯ: 32-45.
 • Цанков Н, Гроздев И. Продължително лечение на псориазис с рифампицин. Дерматол и венерол, 2007,ХLV, 14-17.
 • Каваклиева С, Цанков Н. Атопичен дерматит – лечение. МедикАрт, 2007,3,5-9.
 • Grozdev I, Shafiei H, Tsankov N. Palmo-plantar psoriasis treatment with calcipotriol and local UVA radiation. IranBgNews, 2007, 1-3.
 • Петков Т, Петрова Е, Цанков Н. Доброкачествени кожни промени при бъбречно трансплантирани болни. Бълг Мед Практика 2007;8:9-11
 • Цанков Н. Daivobet – повратен момент в локалното лечение на псориазис. GP News, 2007, 8, 11-13.
 • Пехливанов Г, Каваклиева С, Капнилов Д, Цанков Н. Granuloma corporis alieni penis при сексуално активни индивиди (парафином на пениса). Medical Science, 2007, 1, 18-22.
 • Kazandjieva J, Tsankov N. Temporary henna tattoos – new aspects of allergy to para-phenylene diamine. JIMAB, 2007, book 1,part medicine,73-74.
 • Георгиев М, Цанков Н. 90 години Медицински факултет – София (1917-2007). „ЕА”, София, 2007, 3-68.
 • Petkov T., Tsankov N. Benignant skin changes in renal transplants. Bul Med Prac 2007; vol V; 9-16.
 • Казанджиева Ж, Кирчева К, Николова А, Цанков Н. Алергичен контактен дерматит от парафенилендиамин. Съвременна медицина 2008,59,1, 44-46
 • Каваклиева С, Стоименов А, Цанков Н. Атипични локализации на базоцелуларен карцином. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,1,8-12.
 • Трайков Л, Мехрабиан Ш, Петрова Е, Пехливанов Г, Петрова М, Райчева М, Цанков Н. Деменция при невролуес: клинично, невропсихологично и невроизобразяващо проследяване. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,1,33-36
 • Желязков А, Богданов И, Балабанова М, Пехливанов Г, Цанков Н. Onchocercosis cutis. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,suppl,1,38-39
 • Богданов И, Пехливанов Г, Демерджиева З, Василева С, Ботев И, Цанков Н. Пурпурична форма на Pityriasis rosea. Дерматология и венерология, 2008,XLVI,suppl,1,40-41
 • Брощилова В, Цанков Н. Научни публикации на български дерматолози в международни списания и сборници 2003-2008. VІІІ Нацинален конгрес по дерматология и венерология, 2008, рез.докл, 40-60
 • Богданов И., Цанков Н. Балнеотерапия на дерматологичните заболявания в България. GPNews 2008, 11, 24-26
 • Казанджиева Ж, Николова А, Цанков Н. Акне. GP news, 2009, бр.7(111),5-6
 • Казанджиева Ж., Дърленски Р, Николова А, Цанков Н. Алергичeн контактен дерматит към временна татуировка с „къна” и кръстосана реактивност с азо-бои. Практическа педиатрия,2009, 6,24-25
 • Дърленски Р, Вуков М, Цанков Н. Праг на иритация и контактна свръхчувствителност при професионални козметици. Journal of clinical medicine. 2009; 2(2): 28-35
 • Петков Т, Стоименов А, Каваклиева С, Цанков Н. Множествени базоцелуларни карциноми при бъбречно трансплантиран пациент. Дерматология и венерология 2009, XLVIІ,1,61-66
 • Желязков А, Цанков Н. Псориазис. Лекарска практика,2009,11,17-25
 • Дърленски Р, Казанджиева Ж, Николова А, Найденов Н, Цанков Н. Приложение на неинвазивни, биофизикални методи при доказване ефикасността на козметични продукти.Дерматология и венерология 2010, XLVIІI,1,44-49
 • Желязков А, Цанков Н. Псориазис и съпътстващи заболявания. Нов поглед върху псориазиса като системно заболяване. Дерматология и венерология 2010, XLVIІI,1,12-16
 • Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Мандаджиева М, Матеев Г, Василева С, Цанков Н. Национален консенсус за диагностика и лечение на контактния дерматит. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,2,3-16
 • Дърленски Р, Казанджиева Ж, Николова А, Демерджиева З, Цанков Н. Фитодерматит от контакт с Hylotelephium spectabile. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,2,56-59
 • Желязков А, Цанков Н. Atrophoderma Passini Pierini. Дерматология и венерология 2011, XLIX,2,69-71
 • Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Бариерна функция на кожата: морфологични основи и механизми за регулация. JCM, 2011,01, 38-47
 • Цанков Н. Псориазис. MedicArt, 2011,1
 • Цанков Н. Ст.н.с. Любен Боянов Стоянов – In memoriam. Дерматология и венерология, 2011, XLIX,3,87
 • Демерджиева З., Цанков Н. Herpes Zoster. Лекарска практика, 2011,1,
 • Богданов И, Цанков Н. Таласотерапия на псориазис в България. Лекарска практика, 2011,2,3-6
 • Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожна иритация и контактна сенсибилизация. Дерматология и венерология 2011, XLIX,3,3-12
 • Цанков Н. Проф.д-р Асен Любенов Дурмишев – In memoriam. Дерматология и венерология, 2012, XLX,1,90
 • Станчев И, Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Разпространение на лезии на molluscum contagiosum върху татуировка. Дерматология и венерология 2012, XLX,1,65-67
 • Казанджиева Ж, Дърленски Р, Янкова Р, Берова Н, Тонев С, Кадурина М, Господинов Д, Христакиева Е, Николова А, Демерджиева З, Ганчева М, Брезоев П, Цанкова Л, Матеев Г, Василева С, Трашлиева М, Цанков Н. Атопичен дерматит – Национален консенсус на БДД. Дерматология и венерология, 2012, XLX,1,68-82
 • Цанков Н. , Дърленски Р., Демерджиева З. Моргелонова болест – мит и реалност: клиничен случай и обзор на литература. Дерматология и венерология 2012, XLX,1,
 • Дърленски Р, Казанджиева Ж, Цанков Н. Неинвазивни методи за изследване на бариерната функция на кожата. Дерматология и венерология, 2012, XLX,2,26-30
 • Гроздев И, Богданов И, Василева С, Господинов Д, Грозева Д, Грозева Л, Димитрова Л, Добрев Х, Дърленски Р, Кадурина М, Казанджиева Ж, Кирчева К, Матеев Г, Методиева Н, Обрешкова Е, Праматаров К, Санкева М, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Консенсус за лечение на псориазис. Дерматология и венерология, 2013, LI,Suppl.1,3-14
 • Кадурина М, Василева С, Господинов Д, Добрев Х, Казанджиева Ж, Матеев Г, Обрешкова Е, Праматаров К, Тонев С, Трашлиева М, Христакиева Е, Черкезов Т, Янкова Р, Цанков Н. Ръководство за лечение на псориазис с биологични продукти на Българското дерматологично дружество – 2013. Дерматология и венерология, 2013, LI,Suppl.1,15-39
 • Дърленски Р, Казанджиева Ж, Герговска М, Цанков Н. Роля на витамин Д за алергичните кожни заболявания. Медикарт 2013,3,35-37
 • Ж. Казанджиева, Р. Дърленски, М. Герговска, К. Семкова, А. Николова, С. Марина, Цанков Н. Най-чести въпроси и грешки в локалната терапия на атопичния дерматит. Медикарт 2013,3,39-42

 

1.3. МОНОГРАФИИ И УЧЕБНИЦИ – У НАС И В ЧУЖБИНА

 • Tsankov N, L Stransky. Factitial Dermatitis. In: European Handbook of Dermatological Treatments. Eds. T. Lotti, A. Katzambas. Springer, Berlin, 1999,171-173.
 • Pramatarov K, Tsankov N. Association of cutaneous Lupus Erythematosus with other dermatological diseases. In: Cutaneous Lupus Erythematosus. Eds. A. Kuhn, P. Lehmann, T.Ruzicla. Springer, Berlin, 2004, 133-147.
 • Kazandjieva J, Kavaklieva S, Tsankov N. Gender dermatology and enviromental factors. In Gender dermatology, ed by L. Ch. Parish, Jones&Bartlett Learning, 2010, Chapter 12, 97-104
 • Kazandjieva J, Bocheva G, Tsankov N. Skin signs of systemic infections. In Emergency Dermatology, ed. by R. Wolf, Cambridge University Press, 2011. Chapter 25, 256-264
 • Берова Н, Цанков Н. Лекарствени дерматози. С., Медицина и физкултура, 1984 г.
 • Лалова А, Цанков Н, Дограмаджиев Д. Климатични фактори В:Климатотерапия на кожните болести. П/ р Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1989 г., 17-23.
 • Цанков Н, Лалова А, Дурмишев А, Спиров Г. Влияние на климатичните фактори върху физиологичните процеси. В:Климатотерапия на кожните болести. П/ р Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1989 г., 23-35.
 • ЦанковН.Високопланинско климатолечение. Контраиндикации. В:Климатотерапия на кожните болести. П/ р Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1989 г., 101-104.
 • Цанков Н. Високопланинско климатолечение. Булозни дерматози. В:Климатотерапия на кожните болести. П/ р Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1989 г., 99-101.
 • Цанков Н. Aphtae. Aphthosis. В:Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г., 24-25.
 • Цанков Н. Borreliosis syn. Morbus Lyme. В:Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г., с.28
 • Цанков Н. Dermatoses medicamentosae. В: Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г., 64-65.
 • Цанков Н. Epidermolysis bullosa hereditaria. В:Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г., 87-88.
 • Цанков Н. Erythema multiforme Syn. Erythema polymorphe Syn. Erythema exsudativum multiforme. В:Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г., 93-94.
 • Цанков Н. Erythema nodosum. В:Дерматологична терапия. П/р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г,.94-95.
 • Цанков Н. Ichthyoses. В:Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г.,116-117.
 • Цанков Н. Keratodermiae palmp-plantares. В:Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г.,с.120.
 • Цанков Н. Morbus Darier Syn. Dyskeratosis follicularis. В: Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г.,с.142.
 • Цанков Н. Morbus Hailey-Hailey Syn. Pemphigus chronicus benignus familiaris. В: Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г.,с.142.
 • Цанков Н. Morbus Pringle-Bourneville. В: Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г.с.,145.
 • Цанков Н. Dermatoses psychosomaticae. В: Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г., 192-194.
 • Цанков Н. Syndroma Lyell Syn. Necrolysis epidermalis toxica. В: Дерматологична терапия. П/ р Л. Боянов и Н.Б. Златков С., Медицина и физкултура, 1990 г,.222-224.
 • Крушков И, Дурмишев А, Цанков Н, Марков М. Справочник за страничните действия на лекарствените средства. С., Медицина и физкултура, 1996 г.
 • Цанков Н. Лечение на атопичния дерматит В: Лечение на алергичните заболявания. П / р Ж. Милева. Стара Загора, Знание, 1997 г.
 • Цанков Н. Кортикостероиди. В: Дерматология и сексуално предавани болести. Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 1997,737-740.
 • Цанков Н. Цитостатици и имуносупресивни средства. В: Дерматология и сексуално предавани болести. Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 1997, 740 -747.
 • Цанков Н. Антихистаминови препарати. В: Дерматология и сексуално предавани болести. Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 1997,747-749.
 • Цанков Н. Ароматни ретиноиди. В: Дерматология и сексуално предавани болести. Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 1997 ,749-753.
 • Цанков Н. Лекарствени дерматози. В: Дерматология и сексуално предавани болести. Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 1997, 255-262.
 • Цанков Н.. Циклоспорин А. В: Терапия на кожните и полово предавани болести, Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 2000, 469-499.
 • Цанков Н.. Ароматни ретиноиди В: Терапия на кожните и полово предавани болести, Под ред Н.Б. Златков, С., АРСО, 2000, 407-413.
 • Цанков Н. Дерматология и венерология. В: Наръчник на общопрактикуващия лекар. Том VІІ, София – 2001, 27-46.
 • Казанджиева Ж., Цанков Н. Светът на татуировките. С. Ун. Изд. “Св. Климент Охридски”, 2001.
 • Цанков Н, Казанджиева Ж. Кожни болести. В: Наръчник на общопрактикуващия лекар. ред. Г. Нешев, Ж. Милева, “Знание” ЕООД, 2003, 448-458.
 • Цанков Н. СПИН. В: Наръчник на общопрактикуващия лекар. ред. Г. Нешев, Ж. Милева, “Знание” ЕООД, 2003, 461-463.
 • Казанджиева Ж, Цанков Н. Псориазис. В: Клинична медицина за фармацевти. ЕООД Иван Сапунджиев, София, 2003,441-444.
 • Казанджиева Ж, Цанков Н. Сифилис. В: Клинична медицина за фармацевти. ЕООД Иван Сапунджиев, София, 2003,445-448.
 • Цанков Н. Псориазис В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,79-84
 • Цанков Н. Алергични заболявания на кожата и лигавиците В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,145-150
 • Цанков Н. Лекарствени дерматози В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,69-72
 • Цанков Н. Кожни прояви при СПИН В: Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,186-188
 • Цанков Н. Двадесетте най-значими достижения в областта на дерматологията през изминалия век в България. Дерматология и венерология. ред. Н. Ботев, Н. Цанков, Медицина и физкултура, София, 2008,1-10
 • Цанков Н, Казанджиева Ж. Кожни болести: акне, алопеция ареата,атопичен дерматит, булозни дерматози, кондиломи, контактен дерматит, еризипел, фоликулити, херпес симплекс, херпес зостер, лихен планус,молускум контагиозум, псориазис, себорея, микози, уртикария, веруки В: Обща медицина – принципи и практика – първо издание под ред. Ж. Милева, Г. Нешев , Арсо, 2009,469-479
 • Цанков Н, Казанджиева Ж. Кожни болести: гонорея, хламидиази, сифилис, остри кондиломи В: Обща медицина – принципи и практика – първо издание под ред. Ж. Милева, Г. Нешев , Арсо, 2009,481-483
 • Казанджиева Ж, Цанков Н. Лезии на устната лигавица. В: Орална медицина. ред. З. Кръстев, А. Киселова, Р. Коларов, София, Иван Сапунджиев – ЕООД, 2010,139-147
 • Казанджиева Ж, Цанков Н. Дерматологични заболявания. В: Орална медицина. ред. З. Кръстев, А. Киселова, Р. Коларов, София, Иван Сапунджиев – ЕООД, 2010,446-456
 • Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожни прояви при вътрешни заболявания. В: Ръководство по диагностика и терапия на вътрешните болести, първо издание под ред. Ж. Милева, Г. Нешев, Арсо, 2012
 • Цанков Н, Казанджиева Ж. Дерматология и венерология. В: История на медицинските науки в България. Ред.М. Георгиев, В. Митев, „Проф. М. Дринов”, 2013, 99-120
 • Казанджиева Ж, Цанков Н. Кожни заболявания. Вътрешни болести за фармаколози. под ред. З. Кръстев, София,2013,

 

ПОКАНЕН ЛЕКТОР И ИЗНЕСЕНИ ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДИ В ЧУЖБИНА

 • Psoriasis and Medicaments, Университет Lariboisiere-Saint Louis,Paris, 1990.
 • Unprofessional tattoos in Bulgaria, Thomas Jefferson University, Philadelphia. 1994.
 • Epidemiology of pemphigus in Sofia – Bulgaria, Американска Академия по Дерматология. Форум “Global Dermatology”. Вашингтон,1994.
 • Spa therapy in Bulgaria, MaltaDerm, Лавалета, Малта. 1994.
 • Rifampin in treatment of psoriasis, Американска Академия по Дерматология. Форум “Global Dermatology”. Ню Орлеанс. 1995г.
 • Drug-induced diseases, лекция в Университетската Кожна Клиника- гр. Цюрих, Швейцария. 1995г.
 • Atopy: Sneeze, Wheeze and Itch, Американска Академия по Дерматология. Симпозиум на Международното Дружество по История на Медицината. Бетезда, Мериленд. 1996г.
 • Psoriasis – coincidence with other dermatological diseases. Международен конгрес по клинична дерматология “HotLine”, Атина, Гърция, Пленарна лекция, 1996г..
 • Drugs in exacerbation of Psoriasis, Sava Centar, Конгрес на Югославските дерматовенеролози, Белград, Югославия, Пленарна лекция. 1996г.
 • Spa therapy in dermatology, 56th Годишен Конгрес на Американската Академия по Дерматология, Орландо, САЩ. 1998г.
 • First Dermato-Venereological ward in Bulgaria, Годишен Конгрес на Дружеството по история на медицината, Ню Орлеанс, САЩ. 1999г.
 • Climatology in Eastern Europe – Симпозиум “Spa and balneology”, 57 Годишен Конгрес на Американската Академия по Дерматология, Ню Орлеанс, САЩ. 1999г.
 • 29.09.-03.10.1999 г. Drug-induced dermatoses. 8 Конгрес на Европейската Академия по Дерматология и венерология, Амстердам, Холандия
 • Псориаjаза и лекови. ІІ Конгрес на дерматовенеролозите на Македониjа со мегународно учество, Охрид, Македония13-16.09.2000г (пленарна лекция)
 • Psoriasis and drugs. 9 Конгрес на Европейската Академия по Дерматология и венерология, Женева, Швейцария, Пленарна лекция. 11-15.10.2000г.
 • Drug induced pemphigus 10 Конгрес на Европейската Академия по Дерматология и венерология, Мюнхен, Германия. 10-14.10.2001г
 • Spa therapy in Europе. ХХ Световен Конгрес по Дерматология Париж, Франция. 02.07. 2002г.
 • Emerging STD in Eastern Europe- ХХ Световен Конгрес по Дерматология Париж, Франция. 04.07. 2002г.
 • What’s new in sexually transmitted diseases? ХХ Световен Конгрес по Дерматология Париж, Франция, Пленарна лекция. 05.07. 2002г.
 • Phytophotodermatitis caused by parsley, I Пролетен Симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и венерология, Ла Валета, Малта. 28.02.2003г
 • Psoriasis and drugs – 12 Конгрес на Европейската Академия по Дерматология и венерология, Барцелона, Испания, Пленарна лекция. 18.10.2003 г.
 • Pemphigus and Drugs.16.Kongress latvijas Dermatovenerologu Asociacijas, 10-11.09.2004(пленарна лекция)
 • Old drug – new indication. Is rifampicin an immunosuppressive antibiotic? XXVIII Zjazd Polskiego Towarzysrwa Dermatologicznego- 2004, Przeglad dermatologiczny 2004, 91,69; 1-5.11.2004
 • Стар лек – нови индикации. Rifampicin во третманот на псориjaза. 3-ти Конгрес на македонските дерматовенеролози – Струга, Македония, Book of abstracts, p.185; 15 – 18.11. 2004. (пленарна лекция)
 • Balneotherapy of psoriasis, XIII Congress EADV, Florence, Italy 17-21.11.2004
 • Pemphigus and drugs. Congress of Greek Dermatological Society. Thessaloniki, Greece, 02.05. 2005
 • Emergence of STD in Eastern Europe.I/XVII Congress of the association of dermatovenereologists of Serbia and Montenegro, Beograd, 2-4.06.2005(пленарна лекция)
 • Old drug new indications – Rifampin in dermatology. Национална конференция по дерматология на Румънското дерматологично дружество – Гура Хуморулуи, Румъния, 21 – 24 септември, 2005.
 • Unusual antibiotic use in dermatology – Penicillins, Tetracyclines, Rifamycins. XIV EADV Cong, London, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, volume 19, supplement 2, 2005; 12-15.10.2005.
 • Bane u Evropi. Sastanak Sekcije dermatovenerologa Srpskog leuarskog drustva, 26-28.05.2006, Prolom Banja, Serbia
 • Drug Hypersensitivity Syndrome. 8.Tagung der Sudostdeutschen Dermatologen, Bad Sulza, Germany
 • Efficacy of rifampicin in the treatment of eruptive psoriasis XV EADV Cong, Rhodes, 4-8.10. 2006
 • Plague, epidemiology, clinics and therapy. XV EADV Congress, Rhodes 4-8.10.2006.
 • Drug hypersensitivity syndrome. 16th EADV Annual Congress – Vienna, Austria, 16 – 20 May, 2007.
 • Syphilis re-emergence in Europe. 16th EADV Annual Congress – Vienna, Austria, 16 – 20 May, 2007.
 • Psoriasis and tetracyclines – 20 years after. 15th Korea-Japan Joint Meeting of Dermatology. Jeju, Korea, 2-3 June, 2007. (пленарна лекция)
 • Urethritis-what is it? Fostering dermatology, Summer school of EADV,06,2007
 • Rifampicin as treatment strategy for psoriasis: benefits and risks. 2nd European Congress on psoriasis – Paris, France, 21-24 June, 2007.
 • Psoriasis and drugs. 7th Congress of Baltic Association of dermatovenereologists – Riga, Latvia, 6-8 September, 2007 (пленарна лекция)
 • Professor Lubin Popov (1891 – 1975): intravenous trypanone blue in the treatment of bullous diseases. 21st World Congress of dermatology – Buenos Aires, Argentina. 1 – 5 October, 2007.
 • Toxic epidermal necrolysis as a dermatological manifestation of drug hypersensitivity syndrome. XIII Beogradski dermatoloski dani. Sava Center, Beograd, 9-10.11.2007(пленарна лекция)
 • Psoriasis and tetracyclines. Medical Faculty, Medical University – Belgrade, lecture for Visiting Professor
 • Balneotherapy of psoriasis in Europe – American Academy of Dermatology, San Antoio, Texas, 2008.
 • Body piercings. 6th World congress of International Academy of Cosmetic Dermatology. Lisbon, June 18-20, 2008.
 • Is Acanthosis nigricans a malignant disease?17thCongress EADV, Paris,17-21.09.2008
 • Unusual use of antibiotics. National Conference of Dermatology, Sibiu, 15-18.10.2008. Пленарна лекция
 • Pemphigus and drugs. 14th Beogradski dermatoloski dani., Belgrade, 14-15.11.2008. Пленарна лекция
 • 11 years CEADVA – the pros and cons. 6th EADV Spring Symposium, Bucharest, Romania, 23-26 April, 2009
 • Rosacea and facial dermatoses. 6th EADV Sprin Simposium. Bucarest, Romania, April 23-26, 2009.
 • Pemphigus and drugs. 18th Congress of the Serbian Association of Dermatovenereologists, Belgarade, 4-6 June, 2009
 • Quo vadis dermatologia? 18th Congress of the Serbian Association of Dermatovenereologists. Beograd, June 4-6, 2009.
 • Медикаментозни егзантеми-хиперсензитивен синдром од лекови. ІV Конгрес на македонските дерматолози, 23-26 септ.2009
 • Toxin-mediated reactions to Staphylococcal and Streptococcal infections.
 • 18th EADV Congress, Berlin, 07-11 Oct, 2009
 • Tattoos and piersing’s complications. ІV Istanbul Kozmetik Dermatoloji Sumpozyumu IKDS, 23-25 June, Istanbul, 2010
 • Environmental effects and gender. 19th EADV Congress, Gothenburg, 06-10.10.2010
 • The Bulgarian Dermatological Society – defender of human rights. 19th EADV Congress, Gothenburg, 06-10.10.2010
 • Penicillin as possible treatment of pityriasis rubra pillaris.19th EADV Congress, Gothenburg, 06-10.10.2010
 • Drugs in exacerbation of psoriasis and patient safety. 22nd World Congress of Dermatology, Seoul, 23-30.05.2011
 • Challenge in the treatment of HPV infections. EADV 2011 Spring Symposium, Carlsbad, Czech Republic, 14-16 Apr, 2011
 • Drug induced pemphigus. Тhe 2nd International Palestinian Congress of Dermatology and Venereology, Ramallah, Palestine, 21-24.04.2011 пленарна лекция
 • Drugs in deterioration of pemphigus. 1stCongress of Montenegrin Dermatovenereologists with International Participation, Becici, Montenegro, 16-19.07.2011 пленарна лекция
 • Environmental effects on the hair. 2nd Continental Congress of Dermatology of ISD, Petersburg, 06-09.07.2011
 • Skin changes in patients with AIDS. CEEDVA Summer school for residents, Prague, 14-17.09.2011
 • Drug induced diseases. CEEDVA Summer school for residents, Prague, 14-17.09.2011
 • Rifampicin: A mild immunosuppressive agent for psoriasis 20th EADV Congress, Lisbon, 20-24 Oct, 2011 SY34.5
 • Skin in Antarctica. XVI Beogradski Dermatoloski Dani, 11-12 Nov.2011 Пленарна лекци

 

ЦИТИРАНИЯ В НАУЧНИ ТРУДОВЕ, РЕЦЕНЗИИ И МОНОГРАФИИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ АВТОРИ (БЕЗ АВТОЦИТАТИ)

Общо : 1500 цитата

Статии и публикации на проф. д-р Николай Цанков

Вестник Труд, брой от 14.02.2014 г.

Статия, озаглавена “Да правиш наука при пингвините”, в която се описва 23-тата българска антарктическа експедиция през погледа на Чл. кор. проф. д-р Николай Цанков, д.м.н.

Разказва за местните условия, за интересното пътуване и за екипа от учени, чийто едномесечен престой е изключително интересен и ползотворен.

В статията е обърнато внимание и на изследването на изтъкнатия български учен върху реакцията на кожата при местните атмосферни условия.

Да правиш наука при пингвините

 

Асклепий. Международно списание по история и философия на медицината. Том VІІ. София, 2013
Интервю за "Асклепий" на проф. д-р Николай Цанков - 1
Асклепий. Международно списание по история и философия на медицината. Том VІІ. София, 2013, №1.

Интервю за “Асклепий” по повод награждаването му с Наградата на Световната лига на дерматологичните дружества за 2012 г. пред проф. д-р Миладин Апостолов (главен редактор на Асклепий и академик на БАНИ).

Интервю за "Асклепий" на проф. д-р Николай Цанков - 2
В него проф. д-р Николай Цанков разкрива професионалния си път, основните си постижения и близките си планове, като например участието си в 20-тата българска антарктическа експедиция, по време на която изследва влиянието на климатичните условия върху човешката кожа, за да доразвие проекта си за профилактиката на кожата при екстремни условия.

Кожата и нейните реакции през зимния период
Вестник Труд, брой от 31.10.2013 г.

Статия описваща характеристиките на кожата и нейните реакции през зимния период. Дерматологът дава съвети за подобряване на нейното състояние чрез мазила, медикаменти, терапии и храни, осигуряващи й необходимите вещества по естествен път.

Акцент в статията е нуждата от хидратация и фотопротекция в условия на студ и сняг.

Българската школа с главно Б
Вестник Форум Медикус, брой 39, от 28.10.2013 г.

Статията със заглавие “Българската школа с главно Б” е посветена на 90-годишнината на Българското дерматологично дружество и описва неговите традиции, същност, история. Упоменават се различните дейности, които извършва, както и най-изтъкнатите имена сред българските дерматолози.

Проф. д-р Николай Цанков е написал този труд в качеството си на председател на Българското дерматологично дружество.

Половите брадавици
Вестник Труд, брой от 05.09.2013 г.

Статия на проф. д-р Николай Цанков относно половите брадавици и повишения риск от това заболяване при секс без презерватив. Специалистът се позовава на богатия си опит като дерматовенеролог и описва същността не само на половите брадавици, но и на ЧПВ (HPV) при жените и мъжете.

Бенките като проблем на кожата, причинен от слънцето
Вестник Монитор, брой от 18.04.2013 г.

Статия, посветена на бенките като проблем на кожата, причинен от слънцето и, по-конкретно, от опасните UV лъчи. Бенките могат да бъдат обикновени, но могат и да са ракови образувания. Биха могли да се видоизменят от слънцето или да се образуват нови такива.

В статията на проф. д-р Цанков е включена статистика в световен мащаб, както и кратка информация за същността на това образувание.

Уртикарията и неговото разпространение
Вестник Труд, брой от 18.12.2012 г.

Статия посветена на уртикарията и неговото разпространение в Европа. Описва характеристиките на това заболяване, видовете уртикария, рисковите ситуации и вещества за прихващането му..

Позовава се на световния медицински опит, според който хроничната уртикария е заболяване на организма като цялост и споменава методиката лечението на болните да се провежда на голяма надморска височина в съчетание с активно движение.

проф. д-р Цанков и експедицията на Антарктида
Вестник Стандарт, брой 7200, от 12.02.2013 г.

Дерматолог проф. д-р Цанков разказва своите впечатления от експедицията на Антарктида, условията там и изследванията проведени от българските учени и, в частност, от самия него по повод имунната система и реакциите на организма в екстремни условия.

Болести от СПА удоволствия
Вестник Труд, брой от 18.12.2012 г.

Заглавието “Болести от СПА удоволствия” подсказва и тематиката на самата статия – в нея са описани всички рискове от химикалите и препаратите, които се използват за дезинфектанти или с терапевтична цел и които могат да доведат до редица инфекции и възпаления на кожата, лигавиците и очите.

Обществените басейни и джакузита са рискови зони за конюнктивит, гъбички, обриви като уртикария, дори отит.

Статия за климатолечението при упорит дерматит
Вестник 24 часа, брой 285 (7583), от 19.10.2012 г.

Статия за климатолечението при упорит дерматит, където се набляга на движението и каляването на организма като превенция за кожни болести и фактори, спомагащи за лечението на кожни заболявания.

Проф. д-р Николай Цанков описва различни видове дерматологични болести, инфекции и алергични реакции, породени от климатичните условия и физическото натоварване.

Тревога за бъдещето
Вестник Форум Медикус, брой 14, от 11.06.2011 г.

В статия, озаглавена “Тревога за бъдещето”, проф. д-р Николай Цанков говори за дерматологията и българската традиция относно дерматологичните заболявания. Интересен е начинът, по който специалистът описва българската действителност, ролята на дерматологичните дружества и болниците в нея, както и възможностите за реализация на бъдещите кожни лекари.