На живо включване от клиниката за предаването ОколоСветско на Bulgaria On Air
30/05/2018
Опит с лечение с Virout ,провеждано в клиниката
27/06/2018

Атопичен дерматит при деца

Новости и особености на поведение

Основният проблем при атопичен дерматит се състои в изначален дефект на епидермалната бариера поради повишена трансепи- дермална загуба на вода, повишен пермеабилитет, намалено количество на епидермалните липиди, абнормен синтез на сера- миди и хипотрофични мастни жлези.

С ъставът на липидите в епи- дермиса играе основна роля в изпълнението на бариерна- та функция на кожата. При атопичен дерматит някои от серамидите са структурно променени или синтезира- ни в инсуфициентни количества. Нару- шенията на епидермалната бариерна функция се дължат също на мутации или вариации на филагрините. Тази дисфункция на филагрините осигурява по-лесен достъп на алергените.

Атопичният дерматит е едно от най-значимите социално-икономически заболявания в днешно време. Той пред- ставлява сложен научен пъзел, поста- вен пред полезрението на всички дерматолози, педиатри и алерголози. Един от основни- те въпроси, който занимава клиницистите и научните работници вече повече от 30 години, е този за primum movens на хроничната възпалителна реакция при атопичния дерматит. Тук си противо- борстват две теории – дерматоло- гичната доктрина, при която основни- ят проблем на болестта се състои в изначален дефект на епидермалната бариера, и имунологичната доктрина, чийто постулат е в полза на първичен дефект в имунната система.

Схващането за нарушена бариерна функция на епидермиса при атопичния дерматит бива наложено от години и се основава на една комплексна ситу- ация, чието обяснение на молекулярно ниво все още не е напълно изяснено, но следните изменения играят важна роля:

  • Водното съдържание на stratum corneum остава непроменено.
  • Повишена трансепидермална загуба на вода.
  • Повишен пермеабилитет.
  • Намалено количество на епидермал- ните липиди.
  • Абнормен синтез на серамиди.
  • Хипотрофични мастни жлези.

Stratum corneum на епидермиса се със- тои от богати на протеини клетки, положени в интерцелуларен матрикс от неполярни липиди, които са органи- зирани в слоеве. При това решаваща роля в чувствителното равновесие между физичната и механична бари- ерна функция играе съставът на ли- пидите – в частност на холестерола, на свободните мастни киселини и на серамидите. Някои от серамидите са структурно променени или синте- зирани в инсуфициентни количества при атопичен дерматит. Серамид- ният синтез подлежи на комплексен контрол от многобройни ензими – сфингомиелиназа, бетаглюкоцеребро- зидаза, серамидаза, сфингомиелин де- ацилаза, чиито нива в кожните лезии варират. „UP” регулацията на протеа- зите и загубата на протеазни инхиби- тори допринасят за персистиране на възпалението. В този процес особено важна роля играят и кератиноцитите, които, изпълнявайки бариерната си функция, са в състояние да произвеж- дат цитокини в значителни количест- ва: интерлевкин-1, тумор некроти- зиращ фактор-алфа и интерлевкин-6 действат не само като потенциални митогени за кератиноцититите и за липидната синтеза, но участват и в инициацията на неалергичните локал- ни възпалителни реакции.

За адекватна бариерна функция на епидермиса способства и регулира- нето на епидермалната хомоеста- за от филагрините. Нови генетични проучвания показаха, че мутации или вариации на филагрините могат да бъдат асоциирани не само с особени форми на ихтиоза, но и с нарушения на епидермалната бариерна функция, каквито могат да бъдат открити при пациенти с атопичен дерматит. Тази дисфункция на филагрините осигурява по-лесен достъп не само на алергени- те, но същевременно и на иританти- те, което е важна компонента в раз- витието на пруритус.

Терапевтичният подход при атопичен дерматит варира в зависимост от възрастта на пациента и вида на кли- ничните манифестации. Лечението е комплексно, подходът – индивидуален, и нерядко постигането на трайна ре- мисия е истинско „изкуство”. Основни- ят принцип на локалната терапия е да се възстанови бариерната функция на увредената кожа чрез употребата на разнообразни емолиенти – те хидра- тират кожата и така способстват за нормалното функциониране на ин- тактния епидермис, който не позво- лява пенетрацията на алергени и ми- кроорганизми и значително намалява риска от рецидив на болестта.

За целта се използват разнообразни емолиенти. С тях се постига овлажня- ване (хидратиране) и/или омазняване на кожата. Макар че не съдържат ак- тивни лекарствени субстанции, полза- та от приложението им е огромна и са задължителни при абсолютно всички болни с атопичен дерматит. Продук- ти, като зехтин, бадемово олио, бял вазелин и др., все още не са загубили своето значение и могат да бъдат използвани, макар че като част от състава на съвременните емолиенти, а не употребени като самостоятелно средство, дават по-добри клинични ре- зултати. С добавянето на 3-10% урея се постига по-добра хидратация, но при някои болни с атопичен дерматит тя причинява дразнене. Препаратите с урея могат да се прилагат само в случаите с изразена лихенификация и без никаква ексудация, като по прин- цип не се препоръчват при деца на възраст под 2 години.

Нанасянето на емолиента е добре да се предшества от хладка баня с мак- симална продължителност около 5-10 минути. Честите бани с добавени специални масла в детското корито или във вана спомагат за по-доброто хидратиране и омазняване на кожата. Маслата задържат водата върху кожа- та и възпрепятстват изпарението и. При деца баните са подходящи до три пъти дневно, а при възрастни е доста- тъчно да се правят два пъти дневно. Желателно е след банята кожата да не се избърсва веднага, а да се остави влажна. Пациентите се съветват да нанасят емолиентите върху влажна кожа, равномерно по цялото тяло, с цел да се подобри проникването и за- държането на водата в роговия слой. Ако се налага употребата на активни лекарствени субстанции, то те тряб- ва да се нанасят преди емолиентите.

Трябва да се избягват климатици и отоплителни вентилатори, които изсушават въздуха. Препоръчват се овлажнители за стаите или слагане на мокри кърпи върху радиаторите.

Честите разходки на чист въздух, игрите, смяната на климата са в съ- ображение при тези деца. Излизането на слънце и аерацията на тялото през лятото са много полезни за намалява- нето на рецидивите.

Препоръчва се носене на широки свет- ли памучни дрехи, както и внимателно изготвяне на елиминационен храните- лен дневник на детето.

Атопичният дерматит може да на- прави децата по-чувствителни и дразними, но не бива да се акценти- ра върху поведението им, напротив: игнорирайте своенравността им и поощрявайте интелигентността на тези деца!