Лазерна Терапия с първия в България лазер за стимулиране на растежа на коса Kernel
16/03/2022

Doctor Honoris Causa

На 23 май т.г., на тържествена церемония в Ректората на Тракийски Университет, Стара Загора Ректорът на Университета Доцент д-р Добри Ярков връчи на Чл. кор. Професор Николай Цанков, консултант в клиниката по дерматология и венерология при Ачибадем-Сити клиник- Токуда болница – София и АСМПГПД Клиника ЕвроДерма , почетното научно звание:

Doctor Honoris causa

Деканът на Медицинския Факултет Доцент д-р Юлиан Ананиев запозна присъстващите с научните достижения на Професор Николай К. Цанков:
1973 г.-Асистент в университетската клиника по К.В.болести,ВМИ,София
1976 г. – Полага успешно изпит за специалност по К.В. болести
1978 г. – Старши асистент
1979 г. – Кандидат на Медицинските науки след защитена дисертация на тема „Клинични,лабораторни и терапевтични проучвания при болни с алергия към пеницилин и ампицилинови екзантеми”
1980 г. – Специализация в Мед.Факултет “Ларибоазие-Сент Луи”,Париж
1981 г. – Главен асистент
1986 г. – Командирован като главен асистент в кожна клиника на Тракийски университет,Стара Загора.
1990 г.   Стaрши научен сътрудник II степен
1991 г. – Председател на Българско дерматологично дружество
1995 г. – Доктор на медицинските науки след защитена дисертация на тема “Медикаментозна терапия при болни с Psoriasis vulgaris-рискови и перспективни тенденции”
1995 г. – Ръководител катедра “Дерматология и Венерология”, МУ,София
1996 г. – Професор
1997 г. – Президент на CEEDVA (Central Eastern Dermato Venerological Association)
1999 – 2009 г. – Декан на Медицински факултет-София
2004 г. – Лекар на България
2005 г. – Лекар на годината
2005 г. – Президент на 3-ти Симпозиум на Европейската Академия по Дерматология и Венерология, София
2005 г. Включен като единствен български лекар и един от 65-те лекари на света в книгата “Carring Physicians of the World” ,издание на Световната Медицинска асоциация през 2005 г.
2007 г. – Председател на Honours and Awards Committee към Европейската Академия по Дерматология и Венерология

2007 г. – Почетна грамота от Академичното ръководство на Медицински Факултет,Тракийски Университет
2008 г. – Член-кореспондент на БАН
2008 г. – Председател на научната комисия на ВАК по медицина
2012 г. – Председател на научния съвет на болница “Токуда” София
2012 г. – Член на 6 български  антарктически експедиции
2019 г. – Doctor Honoris causa Университет “Гоце Делчев”, Северна Македония.
2020 г. – Наименование на остров в Антарктическия Архипелаг на името на Николай Цанков – Tsankov Island.
2020 г. – Doctor Honoris causa на Университет „Гоце Делчев“,Северна Македония
1972-2022 г. – Автор на 411  научни статии (212 в чужбина, 199 в България)
1980-2022 г. – Изнесъл 37 пленарни лекции на международни конгреси
2002-2017 г. – Изнесъл 3 пленарни лекции на Световни конгреси Монографии в България -18, от които  2 самостоятелни монографии, участие с отделни глави -16  Главен редактор на 3 от монографиите издадени в България
Монографии в чужбина – участие в 16 глави,като поканен автор .Главен редактор на монографията”Psoriasis as a systemic disease”.2016 г. Научните му трудове са цитирани над 3,000 пъти – 400 пъти в България,над 2600 пъти в чужбина
Бил е и е член на  19 редакционни колегии на научни списания
България – 10
Чужбина   –   9 – между които European Journal of Dermatology,  Journal
of У the European Academy of Dermatology and Venerology, Archives of
Dermatology(Chicago), Clinics in Dernatology(Philadelphiа)
Главен редактор на списание “Дерматология и Венерология”
Член-основател на 3 чуждестранни научни организации и академии
Почетен член(Honorary member)  на 17 научни дружества по дерматология и венерология в света,между които Швейцарско (2005 г.),Германско(2007 г.),Испанска Академия(2018г.),Френско(2017 г.), Североамериканско дружество(2010 г.)
Дерматолог на годината(2013 г.) – Международна награда на International League of Dermatological Socoeties(ILDS). за 2013 г.
Научен ръководител на 19 успешно защитени дисертации за придобиване на научно-образователната степен “Доктор по медицина”,
Научен ръководител на 28 специализиращи дерматология лекари.
Рецензент на 35 дисертации за присъждане на научни и академични степени и звания.