Опит с лечение с Virout провеждано в клиниката

ЛЕЧЕНИЕ НА HERPES SIMPLEX И CONDYLOMATA ACUMINATА С VIROUT

Клиничен опит

Извършена е оценка на терапевтичната ефикасност на локалната и перорална форма на препарата Virout при лечението на пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (Herpes simplex recidivans) и кондиломата акумината – венерически брада- вици (Condylomata acuminata). В проучването са включени 26 пациенти, от които 14 с рецидивиращ херпес симплекс (6 с лабиален херпес и 8 с генитален) и 12 с кондиломата акумината. При всички пациенти е проведено комбинирано лече- ние с Virout per os 2×1 табл. дневно и Virout cream локално – 3 до 5 пъти дневно. Контролните изследвания и клиничното наблюдение на пациентите бе извършено през 1 -и , 2 -и и 3 -и месец от лечението. Получените резултати бяха следните: 8 пациенти без прояви на рецидиви на херпес симплекс, 4 с чувствително разреждане на рецидивите и 2 с чести рецидиви; 10 пациенти с кондиломата акумината са с негативни изследвания и без клинични проява, 1 пациент с един рецидив по време на проследяването и 1 с чести рецидиви.

Анализът на резултатите дава основание да се препоръча назначаване на двете форми на Virout в зависимост от продъл- жителността на симптомите, предишно лечение и съпътстващи усложнения. Ефектът от употребата е с много задоволител- ни резултати и спокойно може да се препоръчва при пациенти с такива заболявания.

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС

Herpes simplex е често срещано вирус- но заболяване на кожата и лигавиците, характеризиращо се с болезнен, групи- ран визикулозен обрив на еритемна основа, с хронично-рецидивиращ ход. Вирусът на херпес симплекс е кариот- ропен ДНК-вирус от херпесната група. Идентифицирани са два различни ви- русни щама: първи и втори тип. Кли- нично инфекциите от I и II тип вируси се отличават до известна степен по локализацията. Тип 1 (HSV1) предизвик- ва промени с периорална (фациална) локализация (herpes labialis). При тип 2 (HSV2) се засягат придимно аногени- талната област, седалището и често пръстите на ръцете (herpes genitalis, perianalis). Заболяването се предава по време на сексуален контакт с парт- ньор, който има активни промени. Най-често гениталният херпес се сре- ща във възрастта от 15 до 30 години. Рискови фактори са клетъчен имунен дефицит, свързан с хронични улцера- тивни промени.

За лечение се използват антивирусни средства:

1. Нуклеозидни аналози (етиологично лечение) – ацикловир (Zovirax), виро- лекс (Virolex) и др.

2. Интерферони – интeрферон алфа, интeрферон гама.

3. Химически несвързани съединения за локално приложение – пандавир, риодоксол.

 

КОНДИЛОМАТА АКУМИНАТА

Сondylomata acuminata (венерически брадавици) се причинява от човешкия папиломен вирус (human papilloma virus, HPV) и е една от най-често предавани- те инфекции по полов път. Характе- ризира се с вегетиращи островърхи лезии на малка основа по кожата и ли- гавиците на гениталната и перианал- на област. Открити са повече от 70 гeнотипа на човешкия папилома вирус. Някои типове (6, 11, 16, 34, 42-44, 53-55, 57, 58) предизвикват доброкачествена епителна хиперплазия на кожата с „ни- сък риск“, а други (16, 18, 30, 31, 33, 35, 39,42, 45, 51, 52, 56, 58 и 66) са потенци- ално онкогенни (с „висок риск“), водещи до пораждането на ракови заболявания на шийката на матката и други лига- вици. Инфекцията се предава предим- но по полов път и перинатално на но- вороденото от заразената майка. В цервикса или вулвата на 40-70% от же- ните може да бъде доказана човешка папилома вирусна ДНК. Автоинокулаци- ята от екстрагенитални форми е мно- го рядка. Гениталната HPV-инфекция може да протича и без образуване на кондиломи и тази субклинична форма е заразна.

Основните начини на лечение на забо- ляванията, предизвикани от инфекции от папиломни вируси са хирургическо отстраняване, диатермална коагула- ция, криотерапия, електрокаутериза- ция или CO 2 лазер, както и третиране с подофилин, 5-флуороарацил, трихло- роцетна киселина или имиквимод (imiquimod, Aldara).

Наскоро в клиника ЕвроДерма имахме възможността да проведем клинично изпитване на едно ново средство за перорална (таблетки ) и локална (крем) употреба с търговското име Virout.

 

Пациенти и методи

От март 2017 г. до август 2017 г. бяха наблюдавани 26 пациенти с рицидиви- ращ херпес симплекс и венерически брадавици (кондиломата акумината). Пациентите бяха 17 мъже и 9 жени, на възраст от 21 до 67 год. Диагнозата бе поставена въз основа на клинични кри- терии и вирусологично изледване (HPV). Разпределението на болните по въз- раст и дагнози са представени на Табл. 1 и Табл. 2. Проведено бе лечение с Virout таблетки и Virout крем при 14 пациенти с рецидивиращ херпес симплекс (1 и 2 ), при 10 пациенти с нискорисков тип HPV и 2 пациенти с високорисков тип HPV.

Virout таблетки съдържа: ехинацея 0.6% 200 mg, куркума 80 mg, ехинацея 4% 80 mg, фолиева киселина 200 μg, D-биотин 50 μg.

Virout крем съдържа: докозанол, алое вера гел, куркумин, бета глюкан и екстракт от Амла.

 

Дозировка и продължителност на терапията

При всички пациенти се проведе лече- ние с 2х1 таблетки дневно и локално третиране с крем три пъти дневно. Продължителността на терапията бе 3 месеца, а при високорисковите скри- нингови резултати – 6 мес. Пациенти- те бяха проследявани ежемесечно.

Критерии за повлияване:

  • Клинична ремисия – пълно изчез- ване на кожните лезии и липса на рецидив.
  • Голямо подобрение – поява на един рецидив и на единични лезии.
  • Без ефект – поява на рецидивиращи лезии през целия период по време на лечението и проследяването.

 

Резултати

Повлияването на пациентите в резул- тат на проведеното лечение са по- казани на Табл. 3 и Табл. 4 . При 8 паци- енти с рецидивиращ херпес симплекс (57.1%) се наблюдава клинична ремисия, 4 пациенти (28.6%) са с голямо подо- брение и двама (14.3%) са без ефект. При пациентите с папиломна генитал- на инфекция се наблюдава: клинична ре- мисия при 10 (83.4%) от провежданата терапия; с голямо подобрение 1 (8.3%) и без ефект 1 (8.3%). Рецидивите (при двама от болните) са наблюдавани при носителите на нискорисков тип HPV.

 

Обсъждане

Вираут е ново средство за лечение на рецидивиращи форми на херпес симплекс и кондиломата акумината, което се понася много добре и е удоб- но за употреба. Ефектът се дължи до голяма степен на разнообразните свойства, които носят съставките на продукта.

Ехинацея – Echinacea purpurea е едно от най-важните и добре познати ле- чебни растения в света, принадлежа- щи към семейство Asteraceae. Този вид традиционно се използва като общоукрепващо средство в комплекс- ното лечение на редица заболявания. Важни съставки на растението са смоли, етерични масла, производни на кафеената киселина (цикориева и кафеоилвинена), алкамиди, полизахари- ди и флавоноиди. Редица проучвания показват, че алкамидите участват в имуномодулаторните свойства на екстракта от ехинацея. Те потискат активността на ензима циклооксиге- наза, което обуславя специфичното им противовъзпалително действие. Иму- ностимулиращата активност на рас- тението и съдържащите го продукти се дължи на активацията на макрофа- гите и фагоцитоза. Полизахаридите стимулират продукцията на цитокини от левкоцитите. Водният екстракт от Eсhinacea purpurea е активен сре- щу ацикловир-устойчиви и ацикловир- резистентни щамове както на херпес симплекс 1, така и на херпес симплекс 2, докато хексановият екстракт от корена на растението и цикориевата киселина инхибират херпес симплекс 2.

Куркуминът (diferuloylmethan) e oс- новният компонент на растението куркума, използвано като подправка и лечебно растение в индийската народна медицина. Известен е с ан- титуморните си, антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Про- тивовъзпалителното действие би могло да се дължи на инхибиране на левкотриените. Куркуминът намалява HSV инфективността и забавя репли- кацията на HSV1 и инхибира IE генната експресия. Извлек от куркумин, прите- жаващ модулиращо въздействие върху имунната система, може да играе хе- мозащитна роля, инхибираща изявата на протеините Е6 и Е7, нарушаващи разчитането на кода на HPV18 с анти- оксидантно въздействие.

Амлата (Phyllantus emblica) е широко- листно дърво или храст, принадлежащ към семейство млечкови. Амлата рас- те в Китай, Индия и Индонезия и се използва като противовъзпалително средство, предимно при проблеми с гърлото и като антипиретик в тра- диционната китайска, тибетска и аюрведическа медицина. Полифенол- ното съединение, изолирано от P. emblica инхибира ин витро инфекцията при херпес симплекс 1 и 2 тип. Съеди- нението инхибира вътрешноклетъч- ния растеж на HSV1 за продължително време и блокира експресията на раз- лични гени, свързани с вирусната ДНК репликация.

Недостигът на фолиева киселина може да е причина за клетъчна имунна недостатъчност. Предразположение- то към персистиране на HPV вируса и прогресирането към неоплазия на ма- точната шийка, като че ли нарастват при недостиг на фолиева киселина. Докозанол е наситен мастен алкохол и се използва като противовирусно средство. Според нашия клиничен опит комбини- раният противовъзпалителен, анти- вирусен и антиоксидантен ефект пра- вят Virout един много добър вариант за лечение и превенция на рецидивите на херпес симплекс и гениталните па- пилома вирусни инфекции, като има определено място сред другите сред- ства на избор в тази група.